پیشتازان سازمان دانش آموزی شهرستان طبس
در اینجا برخی از احکام روزه
بر اساس نظر و احکام مراجع معظم تقلید ذکر می گردد:فضیلت روزه
نیت روزه
چیزهایی که روزه را باطل می کند
کفاره روزه
احکام روزه قضا
احکام روزه مسافر
کسانی که روزه بر آنها واجب نیست
راه ثابت شدن اول ماه
روزه های حرام و مکروه
روزه های مستحب


منبع : پورتال انهار
جهت آگاهی از سایر احکام مربوط به روزه
به رساله توضیح المسائل مرجع تقلید خود مراجعه نمائید.
  • حسین توکلی