پیشتازان سازمان دانش آموزی شهرستان طبس

واژه ی پیش فر برگرفته از پیشتازان «اعضای پسر» و فرزانگان «اعضای دختر» سازمان دانش آموزی است
در حال حاضر عبارت فرزانگان حذف و برای هر دو گروه از کلمه پیشتازان استفاده می شود.
بنابر این ، چون عنوان این پایگاه در گذشته بر اساس دو واژه ی فوق الذکر انتخاب شده بود
اکنون نیز با همان عنوان در دسترس شماست.