پیشتازان سازمان دانش آموزی شهرستان طبس

واژه ی پیش فر برگرفته از پیشتازان «اعضای پسر» و فرزانگان «اعضای دختر» سازمان دانش آموزی است
در حال حاضر برای هر دو گروه از کلمه پیشتازان استفاده می شود.