پیشتازان سازمان دانش آموزی شهرستان طبس


نُه چیز روزه را باطل می کند که در اینجا احکام برخی از آنها آمده است. جهت آگاهی از سایر موارد ، به رساله توضیح المسائل مرجع خود مراجعه نمائید.

خوردن و آشامیدن

دروغ بستن به خدا و پیغمبر

رساندن غبار غلیظ به حلق

فرو بردن سر در آب