پیشتازان سازمان دانش آموزی شهرستان طبس

 

 

     بر روی هر عنوان کلیک کنید.

سرود با کلام بدون کلام متن سرود موضوع سرودها
سرود جمهوری اسلامی بی کلام متن سرود
سرود ملی
سرود سازمان دانش آموزی بی کلام متن سرود سازمان دانش آموزی
سرود پیشتازان 3 بی کلام متن سرود پیشتازان سازمان دانش آموزی
سرود پیشتازان 2  متن سرود پیشتازان سازمان دانش آموزی
سرود پیشتازان 1 بی کلام متن سرود پیشتازان سازمان دانش آموزی
فرزانگان     بی کلام متن سرود فرزانگان سازمان دانش آموزی
سرفراز باشی میهن من  بی کلام متن سرود موضوع: ایران
بسوی آزادی بی کلام متن سرود موضوع: ایران
امیدهای ایران متن سرود موضوع: ایران
گلهای خندان بی کلام متن سرود موضوع: ایران
ایران آزاد بی کلام متن سرود موضوع: ایران
ایران بی کلام متن سرود موضوع: ایران