پیشتازان طبس

شاد زندگی کنیم  و شادی را جذب کنیم

باهم بخوانیم  ، باهم بخندیم

مقدمه

وقتی انسان خوشحال است ، دنیا را دلپذیر می یابد ، بهتر و آسان تر تصمیم می گیرد . روابط  او با مردم محبت آمیز و استوارتر می شود و به یاری دادن به دیگران آ مادگی بیشتری پیدا می کند . شور و نشاط در اجرای فریادها و سرود های شادی ، ذهن اعضا ء را باز و زمینه مساعدی برای یادگیری ایجاد  می کند .

نشاط و شادابی در فعالیت های گروهی و دسته جمعی از اهمیت بسزایی برخوردار است . در صورتی که فعالیت در طبیعت باشد ، خواندن سرود و اجرای حرکات شاد و دسته جمعی ، نشاط و شادابی را افزایش می دهد.

در تاریخ کهن ایران خواندن شعر ، ترانه و سرود در هماهنگی  جامعه مهم بوده است چرا که اطلاعات  و اخبار را به همراه داشته است .

ملودی خاص فریادهای شادی برحسب نوع زندگی مردم و هر قوم و منطقه ای به صورت بیانی موزون و آهنگین در آمده است .

امروزه برای تنوع در فعالیتهابی  عمومی  و یا در وصف دلاوری های قهرمانان و تقدیر و تشکر از پیشکسوتان  ، خصوصا در اردوها و طبیعت  اجرای فریادهای شادی  و خواندن سرود جذابیت و ارزش آن فعالیت را بیاد ماندنی  و پر خاطره می نماید .

آنچه در اجرای فریادهای شادی و سرودهای اردویی مهم است ، شور و هیجان حاکم برآن است. بهترین فریاد شادی اگر بدون هیجان و بی روح انجام شود ، بی اثر خواهد بود و این نیز ، مربوط به گرمی و شور رهبر اجرایی برنامه یعنی مربی است .

فریاد شادی یک فعالیت بیاد مادنی و مفرّح است  که می تواند لحظه های شادی آفرین را برای همه دانش آموزان ایجاد نماید ، در حقیقت نقطه ی پر رنگ و جذاب فعالیتهای تشکل ها و فعالیتهای دانش آموزی که همراه با شور و شوق دوره نوجوانی می باشد ، فریادهای شادی و سرودهای اردویی است .

مواردی که برای اجرای یک سرود و ترانه و فریاد شادی اهمیت دارد :

1- سرود ها وترانه های محلی کوتاه ، گویا و جالب باشد .

2- استفاده از چوب ، سنگ و... اجرای بعضی از ترانه ها را جذاب تر و با نشاط تر می کند .

3- اجرای منظم ، با فرمان و علامت ، تنظیم و ترکیب ملودی رعایت گردد .

4- دوره تحصیلی  و سن و جنسیت دانش آموزان و موقعیت زمانی نسبت به اجرای فریاد شادی در نظر گرفته شود .

5- از اعضا ء بخواهید تا سرودهای شاد محلی استان خود برای دوستان خود بخوانند .

 در اینجا نمونه هایی از فریادهای شادی و سرودها را جهت اجرا در برنامه های مختلف  تقدیم حضورتان می کنیم:

 

بسم الله بگم

می خوام برم پیش خدا                              تا بخونم نماز و دعا

بسم الله بگم یا که نگم                              بگو بگو بگو بگو

می خوام کمی بازی کنم                           با بچه ها شادی کنم

بسم الله بگم  یا که نگم                            بگو بگو بگو بگو

از در می خوام برم بیرون                       کمی تو کوچه بمونم

بسم الله بگم یا که نگم                            بگو بگو بگو بگو

می خوام که قرآن بخوانم                        سوره فرقان بخونم

بسم الله بگم یا که نگم                            بگو بگو بگو بگو

می خوام بخورم من غــذا                        تا نخورم هیچ وقت دوا

بسم الله بگم یا که نگم                           بگو بگو بگو بگو

می خوام  برم تا  بخوابم                         خواب های خوب خوب ببینم

بسم الله بگم یا که نگم                             بگو بگو بگو بگو

 

اَتَل مَتَل تُوتُوله

اتل متل توتوله                         اردو بگو چه جوره

اردوی ما قشنگه                     تمیز و رنگارنگه

بازی داره بچه ها                    شناش داره تماشا

یکی می ره زیر آبی                شیرجه می ره هوایی

اما بگم زشبهاش                     مسابقات و جُنگاش

یکی میاد باقصه                     نون و پنیر و پسته

گروهی با سرودها                  شادی می دن به دلها

شادی کنید خوش باشید            با همدیگر دوست باشید

 

شعر گندم

گندم گل گندم ، ای خدا       نونش مال مردم ، ای خدا

گندمو چی می خوره ؟         گندمو موش می خوره

موشه و گنــــدم         گندم گل گندم ، ای خدا ، نونش مال مردم ای خدا

موشه رو چی می خوره ؟        موشه رو گربه می خوره ؟

گربه و موشه وگــندم         گندم گل گندم ، ای خدا ، نونش مال مردم  ای خدا

گربه رو چی می خوره ؟        گربه رو سگ می خوره

سگ و گربه و موشه و گندم          گندم گل گندم ، ای خدا نونش مال مردم

سگه رو چی می خوره ؟           سگه رو گرگ می خوره

گرگه وسگه وگربه و موشه وگندم    گندم گل گندم ، ای خدا ، نونش مال مردم ای خدا

گرگه رو چی می خوره ؟           گرگه رو شیر می خوره

شیره وگرگه وسگه وگربه و موشه وگندم      گندم گل گندم ای خدا ، نونش مال مردم ای خدا

شیره رو چی می خوره ؟              شیره رو شمشیر  می کشه

شمشیره و شیره و گرگه و سگه و گربه و موشه و گندم     گندم گل گندم ای خدا نونش مال مردم ای خدا

 

                                                دویدم و دویدم  (ورزش )

یک از بچه ها ضمن  انجام  حرکات ذکر شده ، جملا ت زیر را می خواند وسپس بچه ها ، ضمن انجام این حرکات ، جمله را تکرار می کنند : 

دویدم ودویدم (2) ( دویدن در جا و کف  دستها را به هم مالیدن )

باز هم کمی دویدم (2) ( دویدن در جا و کف دستها را به هم مالیدن )

از جوی آب پریدم ( با گفتن کلمه پریدم بچه ها با شمارش همزمان ، 1 تا 3 بار در جا می زنند )

به جنگلی رسیدم ( دستها به نشانه ی اشاره به جنگل بزرگ ، به دو طرف باز شده و روی پنجه  پا می ایستند )

دیدم که خیلی خسته ام ( حالت پیچش بدن و قد کشیدن به نشانه ی خستگی )

رو این دستم خوابیدم (3) ( با هر بار گفتن این جمله یکی از دستها را روی سر گذاشته و به آن سمت خم می شوند و مرتبه ی سوم دو دست پشت سر و به عقب خم می شوند )

با قطره های باران ( با دو دست کف می زنند )

با دانه های تگرگ  ( دودست را روی ران پاها می زنند )

با صدای رعد و برق ( دو دست مشت شده و به سینه کوبیده می شود )

از خواب خوش پریدم ( پرش در جا )

با دوربین خود دیدم  ( با دو دست، ادای دوربین جلو چشم ها را در آورده و به اطراف می چرخد )

پرنده ای پر می زند (بال زدن پروانه در جا )

به هر کجا سر می زند ( دست ها به کمر گرفته شده  و به جلو ، طرفین و عقب خم می شوند )

در آن طرف جنگل ( دست چپ و دست راست  ، به طرفین اشاره می کند )

شکارچی اسب سوار ( حالت پرش در جا به نشانه دویدن اسب )

در دست او تیر و کمان ( ادای یک تیر انداز )

گرفت از آن پرنده  جان ( دست ها باز شده و حرکت چرخش انجام می شود )

خم شدم خم شدم خم شدم ( هربار خم شده و نوک انگشتان دستها را به پشت پاها می زند )

پرند ه را برداشتم  (دودست به حالت نیایش به بالا ی صورت می رود )

روی درخت گذاشتم (2)  (کشیدن دست چپ به بالا و سپس دست راست به بالا به نشانه گذاشتن چیزی در محل بلند )

دیدم که خیلی خسته ام ( حالت قد کشیدن به چپ و راست و چرخاندن کمر )

نفس عمیقی کشیدم  (3)  ( نفس عمیق کشیدن )

 نشستم و نشستم و نشستم ( نشستن در جای خود به صورت تدریجی و مرحله ای )

 

کار ( موقع انجام کار و فعالیت )

کار کار کار                     کار می کنیم با شادی                 هی هی هی

فکر فکر فکر                فکر می کنیم با شادی            هی هی هی

پا  پا  پا                 پا می کوبیم با شادی          هی هی هی

دست دست دست              دست می زنیم با شادی                  هی هی هی

خوشحالیم کار می کنیم با شادی              خوشحالیم فکر می کنیم با شادی

خوشحالیم پا می زنیم با شادی               خوشحالیم دست می زنیم با شادی 

          

آقا ظفر

مجری : آقا ظفرم آقا ظفر                 بچه ها : آقا ظفری آقا ظفر

مجری : نمره ی  من نمره چند؟            بچه ها : نمره تو نمره ی یک

مجری : یک من یکتا خدا                   دین حق چه با صفا

اگه ایمان وعمل داشته باشیم        بذر شادی تو دلها کاشته باشیم

مجری : آقا ظفرم آقا ظفر                   بچه ها : آقا ظفری آقا ظفر

مجری : نمره ی من نمره ی چند؟           بچه ها : نمره تو نمره ی دو

مجری : دوی من دولت حق               کار باطل همه  لقه

اگه ایمان وعمل داشته باشیم         بذر شادی تو دلها کاشته باشیم

مجری : آقا ظفرم آقا ظفر                      بچه ها : آقا ظفری آقا ظفر

مجری : نمره ی من نمره ی چند؟             بچه ها : نمره تو نمره ی سه

مجری :  سه ی من  سینه  سپر کن               شیطونو تو در به در کن

اگه ایمان و عمل داشته باشیم           بذر شادی تو دلها کاشته باشیم

مجری : آقا ظفرم آقا ظفر                      بچه ها : آقا ظفری آقا ظفر

مجری : نمره ی من نمره ی چند؟            بچه ها : نمره ی تو نمره چهار

مجری : چهار من چاره ی کاره                        کار دشمن همه زاره

اگه ایمان وعمل داشته باشیم                بذر شادی تو دلها کاشته باشیم

مجری : آقا ظفرم آقا ظفر                   بچه ها : آقا ظفری آقا ظفر

مجری : نمره ی من نمره ی چند؟         بچه ها : نمره ی تو نمره ی پنج

مجری پنج من پنج اصل دینه                    که شعار مؤ منینه

اگه ایمان وعمل داشته باشیم             بذر شادی تو دلها کاشته باشیم

مجری : آقا ظفرم آقا ظفر            بچه ها : آقا ظفری آقا ظفر

مجری : نمره من نمره ی چند؟      بچه ها : نمره ی تو نمره شش

مجری : شش من شعار قرآن          در ره پاک شهیدان

اگه ایمان و عمل داشته باشیم     بذر شادی تو دلها کاشته باشیم

مجری : آقا ظفرم آقا ظفر        بچه ها : آقا ظفری آقا ظفر

مجری : نمره من نمره ی چند؟       بچه ها : نمره ی تو نمره هفت

مجری : هفت من هفت روز هفته          همه روز کوشش و جهده

( هفت من هفته ی وحدت             هفته ی مهر و اُخوّت )

اگه ایمان و عمل داشته باشیم             بذر شادی تو دلها کاشته باشیم

مجری : آقا ظفرم آقا ظفر                 بچه ها : آقا ظفری آقا ظفر

مجری : نمره من نمره ی چند؟             بچه ها : نمره ی تو نمره هشت

مجری : هشت من هر روز و هر شب             ذکر یا رب ذکر یا رب

اگه ایمان وعمل داشته باشیم                بذر شادی تو دلها کاشته باشیم

مجری : آقا ظفرم آقا ظفر                  بچه ها : آقا ظفری آقا ظفر

مجری : نمره من نمره ی چند؟             بچه ها : نمره ی تو نمره ی نُه 

مجری : نُه من نرمش و ورزش            تنبلی نداره ارزش

اگه ایمان و عمل داشته باشیم            بذر شادی تو دلها کاشته باشیم

مجری : آقا ظفرم آقا ظفر                      بچه ها : آقا ظفری آقا ظفر

مجری : نمره من نمره ی چند؟              بچه ها : نمره ی تو نمره ی ده

مجری : ده من صد بارک الله             به مبارزین راه الله

اگه ایمان و عمل داشته باشیم        بذر شادی تو دلها کاشته باشیم برای دریافت فایلهای صوتی فریاد شادی ، بر روی لینک زیر کلیک کنید.
منبع: کتاب دانش مهارتی ( پیشتازان سازمان دانش آموزی )

 • حسین توکلی

آموزش تشکیلاتی

نظرات (۳)

سپاس مربی سپاس سپاس سپاس

سپاس مربی سپاس سپاس سپاس

 • عربی از خوسف
 • خیلی خیلی ممنون

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی