پیشتازان سازمان دانش آموزی شهرستان طبسبیائید بخشنده باشیم!