پیشتازان و فرزانگان طبس

سرود جمهوری اسلامی ایران - باکلام

سرود جمهوری اسلامی ایران - بی کلام

وطنم ای شکوه پا برجا - سالار عقیلی

ای ایران ایران - محمد نوری

ای ایران - مجید اخشابی

جان جانان - سامی یوسف

سرود سازمان دانش آموزی       متن سرود

من پیشتازم (بی کلام )

من پیشتازم ( باکلام )        متن سرود

فرزانگان ( بی کلام )

فرزانگان ( باکلام )       متن سرود

سرود همسرایان فجر - باکلام

سرود همسرایان فجر - بی کلام

سرود سرفراز باشی میهن من- باکلام        متن سرود
سرود سرفراز باشی میهن من - بی کلام

سرود باغ قرآن - باکلام        متن سرود

سرود باغ قرآن - بی کلام

سرود باران مطهر - باکلام      متن سرود

سرود باران مطهر - بی کلام

سرود بسوی آزادی - باکلام          متن سرود

سرود بسوی آزادی - بی کلام

سرود گفتم علی - باکلام        متن سرود

سرود گفتم علی - بی کلام

سرود ایمان - باکلام       متن سرود

سرود ایمان - بی کلام

سرود جشن شکوفایی - باکلام         متن سرود

سرود جشن شکوفایی - بی کلام

سرود صبحی دگر می آید ای شب زنده داران - باکلام        متن سرود

سرود صبحی دگر می آید ای شب زنده داران - بی کلام

سرود صبحگاهان - باکلام     متن سرود

سرود صبحگاهان - بی کلام

سرود امیدهای ایران- باکلام        متن سرود

سرود دست و دریا - باکلام        متن سرود

سرود دست و دریا - بی کلام

سرود من بسیجی ام - باکلام       متن سرود

سرود من بسیجی ان - بی کلام

سرود مرد طریقت - باکلام         متن سرود

سرود مرد طریقت - بی کلام

سرود سرباز رهبریم - باکلام      متن سرود

سرود سرباز رهبریم - بی کلام

سرود ولایت 1 - باکلام       متن سرود

سرود ولایت 1 - بی کلام

سرود ولایت 2 - باکلام     متن سرود

سرود ولایت 2 - بی کلام

سرود ولایت عشق - باکلام       متن سرود

سرود ولایت عشق - بی کلام

سرود امام حسین (ع) - با کلام      متن سرود

سرود امام حسین (ع) - بی کلام

سرود نسل انقلاب - باکلام         متن سرود

سرود نسل انقلاب - بی کلام

سرود به به چه حرف خوبی      متن سرود

سرود یار دبستانی من

سرود بازخوانی شده یار دبستانی من - باکلام

سرود بازخوانی شده یاردبستانی من - بی کلام

سرود معلم ای فروغ جاودانی        متن سرود

سرود بازهم مرغ سحر بر سر منبر گل     متن سرود

سرود مدرسه ها وا شده ( ویژه اول مهر )
 

 

  

آهنگ حاملان قرآن 1

آهنگ حاملان قرآن 2

آهنگ حاملان قرآن 3

آهنگ حاملان قرآن 4

آهنگ حاملان قرآن 5

آهنگ حماسی - بی کلام

آهنگ بی کلام 1

آهنگ بی کلام 2

آهنگ بی کلام 3

آهنگ بی کلام 4

آهنگ بی کلام 5

آهنگ بی کلام 6

آهنگ بی کلام 7

آهنگ بی کلام 8

آهنگ بی کلام 9

آژیر خطر 1

آژیر خطر 2 

 


   

پاییز اومد دوباره...       متن فریاد شادی

فروردین و اردیبهشت با خرداد       متن فریاد شادی

علی در صحرا       متن فریاد شادی

خروس من         متن فریاد شادی

باهم از غم می شویم رها      متن فریاد شادی

ایران مرز پر گهر     متن فریاد شادی

اگر تو شاد و خوشحالی ...    متن فریاد شادی

الوداع    متن فریاد شادی

آی دایی دایی جوونم    متن فریاد شادی

آتش     متن فریاد شادی