پیشتازان سازمان دانش آموزی شهرستان طبس


رساندن غبار غلیظ به حلق

مسأله 1603- رساندن غبار غلیظ1 به حلق روزه را باطل می کند2 چه غبار چیزی باشد که خوردن آن حلال است مثل آرد، یا غبار چیزی باشد که خوردن آن حرام است3.

1- خوئی، سیستانی: بنابراحتیاط واجب رساندن غبار غلیظ (خوئی: یا غیر غلیظ)...

زنجانی: بنابراحتیاط مستحب رساندن غبار غلیظ یا غیر غلیظ...

وحید: بنابراحتیاط رساندن غبار...

2- اراکی، سبحانی: رساندن غبار(سبحانی: غبار غلیظ) به حلق بنابراحتیاط واجب روزه را باطل می کند...

بهجت: رساندن غبار یا دود غلیظ به حلق بنابرأظهر روزه را باطل می کند...

3- خوئی، فاضل، تبریزی، وحید: مثل خاک.

گلپایگانی، صافی: مثل خاک. و بنابراحتیاط واجب باید غباری را هم که غلیظ نیست به حلق نرساند.

زنجانی: مثل خاک. ولی اگر غبار را فرو برد و به قدری غلیظ باشد که فرو بردن آن عرفاً خوردن گفته می شود، بنابراحتیاط روزه باطل می گردد.

سیستانی: مثل خاک. رساندن غبار غیر غلیظ به حلق روزه را باطل نمی کند.

نوری: و بنابراحتیاط واجب غباری را هم که غلیظ نیست، به حلق نرساند.

*****

مکارم: مسأله- هرگاه غبار غلیظ در در حلق تبدیل به گِل شود و فرو رود روزه را باطل می کند، در غیر این صورت روزه صحیح است خواه غبار چیزی باشد که خوردن  آن حلال است مانند آرد، یا غبار چیزی که خوردن آن حرام است. اما اسپری هایی که برای افراد مبتلا به آسم استفاده می شود با توجه به اینکه معمولا گاز رقیقی بیش  نیست روزه را باطل نمی کند.

مظاهری: مسأله- اگر بواسطه باد یا جارو کردن و مانند این ها غبار برخیزد و بر اثر عدم مواظبت به حلق برسد روزه اش باطل می شود و همچنین اگر دود یا بخار در اثر عدم مواظبت به حلق برسد روزه را باطل می کند و اما اگر سهوا یا جهلا یا بی اختیار  غبار و دود و مانند آن به حلق برسد مانعی ندارد .

مسأله 1604- اگر بواسطه باد غبار غلیظی پیدا شود 1و انسان با این که متوجّه است، مواظبت نکند2 و به حلق برسد، روزه اش باطل می شود3.

این مسأله در رساله آیات عظام فاضل و بهجت نیست.

1- اراکی، خوئی، زنجانی: غباری پیدا شود...

2- سیستانی: می تواند مواظبت کند ولی مواظبت نکند...

3- خوئی، اراکی، سیستانی، تبریزی،سبحانی: بنابر احتیاط واجب.

زنجانی: بنابراحتیاط مستحب.

وحید: بنابراحتیاط .

مظاهری: رجوع کنید به ذیل مسأله 1603.

*****

مکارم: مسأله- هرگاه بواسطه باد یا جارو کردن زمین، غبار غلیظی برخیزد و براثرعدم مواظبت، به حلق برسد، روزه اش باطل می شود (همانطور که در مسأله قبل آمد).

مسأله 1605- احتیاط واجب آن است که روزه دار دود سیگار1 و تنباکو و مانند اینها را هم به حلق نرساند2. ولی بخار غلیظ ، روزه را باطل نمی کند، مگر این که در دهان به صورت آب درآید و فرو دهد.

1- گلپایگانی، خوئی، اراکی، فاضل، تبریزی، وحید: بخار غلیظ و دود سیگار...

2- اراکی، گلپایگانی، خوئی، فاضل، تبریزی، سیستانی، صافی: [پایان مسأله]

*****

مکارم: مسأله- لازم است تمام افراد از کشیدن سیگار و استعمال هرگونه دخانیات پرهیز کنند بعلاوه سبب باطل شدن روزه می شود بنابراحتیاط واجب و نیز احتیاط واجب آن است که روزه دار بخار غلیظ را نیز به حلق نرساند، ولی رفتن به حمام اشکال ندارد هرچند فضای حمام را بخار گرفته باشد.

بهجت: مسأله- عدم افساد روزه به وسیله غبار یا دود غیر غلیظ و غیر جایگزین غذا و غیر مقوّی خالی از وجه نیست ولی أحوط اجتناب است.

نوری: مسأله- روزه دار باید بخار غلیظی که در دهان مبدّل به آب می شود و نیز بنابراحتیاط واجب دود سیگار و تنباکو و مانند اینها را به حلق نرساند.

زنجانی: مسأله- در ماه مبارک رمضان سیگار کشیدن و استعمال سایر دخانیات بصورت آشکار به گونه ای که بی احترامی به روزه به شمار آید جایز نیست بلکه بنابراحتیاط در غیر این صورت نیز استفاده نشود، و چنانچه روزه دار در ماه رمضان از دخانیات استفاده کند، بنابراحتیاط در بقیه روز از کارهایی که روزه را باطل می کند خودداری نماید،و روزه آن روز را نیز قضا کند.

سبحانی: مسأله- احتیاط  واجب آن است که روزه دار بخار و دود غلیظ به حلق نرساند و از استعمال دخانیات مطلقا  خودداری کند.

 مظاهری:مسأله-  استعمال سیگار و تریاک و هروئین و سایر دخانیات روزه را باطل می کند.

مسأله 1606- اگر مواظبت نکند و غبار یا دود و مانند اینها داخل حلق شود، چنانچه یقین 1 داشته که به حلق نمی رسد روزه اش صحیح است2.

این مسأله دررساله آیات عظام  بهجت و مظاهری نیست

1- گلپایگانی، فاضل، صافی، زنجانی، نوری: چنانچه اطمینان...

خوئی، تبریزی، سیستانی: چنانچه یقین یا اطمینان...

2- اراکی: ولی اگر اطمینان ندارد احتیاط واجب است که مواظبت کند.

خوئی، سیستانی: و اگر گمان می کرده که به حلق نمی رسد، بهتر آن است که آن روزه را قضا کند.

تبریزی: و همچنین اگر گمان می کرده که به حلق نمی رسد.

زنجانی: و اگر احتمال عقلایی می داده که به حلق می رسد، بنابراحتیاط مستحب آن روزه باطل می باشد و اگر غبار و مانند آن به نحوی باشد که فرو بردن آن  خوردن گفته شود و آن را هم احتمال می داده، چنانچه تمام کردن روزه لازم باشد، بنابراحتیاط آن را تمام کند و چنانچه قضای آن در صورت بطلان لازم است بنابراحتیاط آن را قضا هم بنماید.

*****

وحید: مسأله- اگر مواظبت نکند و غبار یا دود یا بخار غلیظ و مانند این ها داخل حلق شود چنانچه یقین یا اطمینان داشته که به حلق نمی رسد روزه اش اشکال ندارد و اگر گمان می کرد که به حلق نمی رسد بنابراحتیاط مستحب آن روزه را قضا کند.

مکارم: مسأله- در جایی که احتمال می دهد غبار یا دود به حلق برسد باید احتیاط کند، ولی اگر یقین یا گمان داشته باشد به حلق نمی رسد، روزه اش صحیح است.

مسأله 1607- اگر فراموش کند که روزه است و مواظبت نکند، یا بی اختیار غبار و مانند آن به حلق او برسد1 روزه اش باطل نمی شود2 و چنانچه ممکن است باید آن را بیرون آورد.

1- فاضل: اشکال ندارد. [پایان مسأله]

2- خوئی، تبریزی، سیستانی، مکارم، بهجت، وحید: [پایان مسأله]

مظاهری: رجوع کنید به ذیل مسأله 1603.

*****

اراکی، زنجانی: مسأله- اگر فراموش کند که روزه است و (زنجانی: عمداً یا در اثر عدم مواظبت) یا بی اختیار غبار و مانند آن به حلق او برسد، روزه اش باطل نمی شود.