پیشتازان طبس 

اجاق های صحرایی1اجاق های صحرایی2 

  • حسین توکلی

آموزش تشکیلاتی