پیشتازان طبس


مرتبه علمی:  استاد

پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، (1349-1342)

متخصص جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ( 1352-1357)

فوق تخصص جراحی توراکس ( 1363)

فلوی جراحی توراکس و عروق – فرانسه- پاریس (1368-1369)

فلوی جراحی توراکس – کانادا- کبک (1377)

خاطره ای از دکتر حقی :

تعداد ۴۲۰۰ مجروح جنگی در دوران دفاع مقدس از ناحیه قفسه سینه در بیمارستان قائم جراحی و تحت درمان قرار دادم و در یک روز شلوغ عکس رادیوگرافی مریضی یک مجروح جنگی را بررسی کردم که قفسه سینه پشت قلب شیئی بود که شبیه ترکش توپ یا خمپاره نبود و این را به دوستان سپاه نشان دادم گفتند که این ماسوره خمپاره عمل نشده است و قرار شد من او را عمل کنم و برای من و دو نفر همکارانم جلیغه ضد گلوله آوردند و تاکید کردند احتمال ترکیدن ماسوره خمپاره زیاد است و خیلی سریع باید در آورده شود و ما نیز وصیت خود را بیان داشتیم و من نیز گفتم که این‌ها جان بر کف بودن و با میل و رغبت به میدان رفتند و صلاح و مصلحت من هر چه باشد‌‌ همان خواهد شد.

 

تجربیات حرفه ای 

پزشک مرکز بهداشتی درمانی- بشرویه-فردوس ( 1351-1352)

مربی بخش جراحی توراکس- مشهد- بیمارستان قائم (1357-1358)

استادیار تمام وقت جغرافیایی، بیمارستان قائم (عج)،(1358-1367)

دانشیار قطعی- رسمی، بیمارستان قائم (عج)، (1367-1376)

استاد جراحی توراکس، قطعی رسمی- بیمارستان قائم

جراح توراکس و عروق، آنکال و مشاور در بیمارستانهای امام رضا(ع) ، امدادی و هفده شهریور در سالهای گذشته

جراح توراکس مشاور بیمارستان ریوی سال 1364-1363

جراح توراکس مرکز مبارزه با سرطان(بیمارستان امید فعلی ) از سال 1360 تا کنون

 

تجربیات آموزشی

مدرس دانشجویان کاردان اتاق عمل و پرستاری و مامایی در دهه شصت

مدرس جراحی توراکس دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سال 1364-1363

تدریس دروس تئوری جهت استاژرها و انترنها و رزیدنت های جراحی عمومی از ابتدای شروع بکار تا کنون

تدریس تئوری و عملی جهت دستیاران فوق تخصصی جراحی توراکس از سال تحصیلی 1388 تا کنون

 

عناوین و امتیازات ویژه

انجام بیوپسی با سوزن از جدار قفسه سینه (TTNB) برای اولین بار در سال 1372

انجام جراحی ریه با استاپلر برای اولین بار در مشهد سال1374

انجام جراحی توراکوسکوپیک برای اولین بار در مشهد در سال 1377

پزشک نمونه کشوری منتخب سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران , 01/06/1391

برگزیده نخستین همایش انجمن های جامعه پزشکی سازمان نظام پزشکی مشهد شهریور ماه 91

پژوهشگر موثر در گروه فوق تخصصی جراحی توراکس سال 1390

مدیر گروه برتر آموزشی فوق تخصصی جراحی توراکس سال 1390

دارای لوح تقدیر از .زراء وقت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سالهای 87 و 88 و 90

دارای لوح تقدیر از روسای وقت دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 2 مورد)

دارای لوح تقدیر از روسای وقت سازمان نظام پزشکی ( 2 مورد)

دارای لوح تقدیر از رئیس کل ستاد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ( در ارتباط با خدمات درمانی مجروحین جنگ تحمیلی سال 1368)

 

فعالیت های پژوهشی

الف) انتشار مقاله در ژورنالهای علمی پژوهشی سطح I: (ISI)

     1.  Surgical Management of Tuberculous Broncholithiasis with hemoptysis: Experience with 5 operated cases, Bagheri R- Haghi Z, Annals of Thoracic and Cardiovascular, vol. 13 no. 3, June 2007, page 185-190.

     2.  Surgical management of bronchiectasis; Analysis of 277 patients, Bagheri R, Dr. Haghi S. Z ,Dr. Fattahi Masoum H, Dr. Bahadorzadeh L, thoracic and cardiovascular surgeon, 2010; 58: 291-294.(IF:0/7)

     3.   Surgical Treatment of Achalasia: Transabdominal Versus Transthoracic Cardiomyotomy, Dr. Bagheri R, Dr. Haghi S. Z, Dr. Noorshafiee S, Ann Thorac Cardiovasc Surg. 2011 Jun;17(3):254-9.(IF:0/7)

     4.  Tracheobronchopulmonary Carcinoid Tumors: Analysis of 40 patients, Dr. Bagheri  R, Dr. Rajabi Mashhadi M, Dr. Haghi S.Z , Dr. Sadrizadh A, Dr. Rezaeetalab F, Annals of  thoracic and cardiovascular surgery 2011; 17:7-12.(IF:0/7)

     5.  Malignant pleural mesothelioma: Clinicopathologic and survival characteristic in a consecutive series of 40 patients, Bagheri R, Haghi Z, Rahim M, Attaran D, Silanian Toosi M. (Ann Thorac Cardiovasc Surg. 2011 Apr;17(2):130-6. (IF:0/7)

     6.  Outcome Of Patients Following Surgery For Complicated Tuberculosis: Analysis Of 108 Patients, Bagheri R, Haghi SZ, Rajabi MT, Motamedshariati M, Sheibani S.Thorac Cardiovasc Surg. 2012 Mar 1. [Epub ahead of print]. (IF:0/7)  (original article)

 

ب) انتشار مقاله در ژورنالهای علمی پژوهشی سطح II: (Index Medicus, Pubmed, Medline)

1. Bronchoscopic finding in patients with hydatid cysts of the lung: Dose it correlate with radiological findings? Haghi z- Mirsadraei M – Bagheri R, Journal of Bronchol , vol 13, No 3, July 2006 page 128-131.

2. Pulmonary Hydatic Cyst: Analysis of 1024 cases, Bagheri  R, Dr. Haghi S.Z, Dr. Amini M, Dr. Fattahimasom A.S, Dr. Noorshafiee S, Gen Thorac Cardiovasc Surg (2011) 59:105–109

3. The Role of VATS in the Staging of non Small Cell Lung Cancer, Bagheri R.A. Tavassoli,. Z Haghi,4. M Abasi sahebi,N Bigdeli, J Lung India ( acceptance) (original article)

 

ج) انتشار مقاله در ژورنالهای علمی پژوهشی: (Scopus, Chemical Abstract, Embase, Biological Abstract)

1- Thymectomy by partial sternotomy for the treatment of non-thymomatous myastenia gravis. Sadrizadeh A- Bagheri R- Haghi Z, TANAFFOS, journal of respiratory diseases, vol. 5 No. 4, 2006 , Page 43-46

2- Surgical resection: The mainstay of management of type II pulmonary arteriovenous malformation. Haghi Z, Mirsadraee M- Bagheri R- Sadrizadeh A- Rezaeetalab F, TANAFFOS, journal of respiratory diseases, vol. 5 No. 4, 2006,  Page 37-42.

3- The role of ultrasonographic guided transthoracic needle biopsy in diagnosis of peripheral lung mass, Bagheri R- Haghi Z-Kalantary M- Rahroh M , Sadrizade A, Tehran University Medical Journal, vol. 67 no. 3, 2009, page 196-201.

 

د) انتشار مقاله در ژورنالهای علمی پژوهشی: (سایر سایتهای تخصصی)

 1- Acute cholecystitis gall stone free, in injuried patients: Rafi’i, A & Haghi, S.Z.A, Medical journal of  M.U.M.S. Vol.18, No.2, (June 1975).

2- Treatment of severe hemoptysis by pulmonary artries embolisation,: Azimi, M & Rezvani, M & Haghi, S.Z.A, Journal of medical school ( Ferdowsi university ) Vol.20, No.1, Spring 1356 (1977)

3- Alveolar cell carcinoma of lung, report of three cases, Vahedi, P & Mousavi, Z & Haghi, S.Z.A & Motarjem, B,M.J. of M.U.M.S. Vol.29, No.15, Spring 1365 (1986)

4- Achalasia and surgical treatment (reports and results of 20 cases) operated by Heller’s operation:  Farzad, A & Haghi, S.Z.A. /M.J. of M.U.M.S. Vol.22, No.18, Winter 1365 (1986)

5-  Study of 48 operated cases of Diaphragmatic Hernia,  Haghi, S.Z.A & Haji sadeghi zadeh, H,/ M.J. of M.U.M.S. Vol.34, No.36, Summer 1370 (1991)

6- Immunodiagnostic tests in hydatidosis of the lung, Tavakoli, J & Haghi , S.Z.A  & Zehtabchi, S,/ M.J. of the I.R.I., Vol.6, No.2, Summer 1371 (1992).

7.  Study of 186 bronchiectatic patients who have been operated on from 1357 to 1376 at Quaem hospital, Rafeei A- Haghi  Z- Bagheri R, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, Vol 42, No 64, 1999, page 62-69.

8-, Review of 3200 cases diagnostic and therapeutic rigid esophagoscopy ( over 11 years experiences), Haghi, S.Z.A & Shariati, S.M the Iranian journal of otorhinolaryngology Serial No.33, vol.3 Fall 1382 (2003)

9- Video thoracoscopic left splanchnicectomy in a patient with intractable pain due to advanced pancreatic cancer (case report):  Tavassoli, A, Haghi,S.Z.A & Shahverdiani, R, Iranian journal of surgery, Vol.11, No.29, 2003

10- Benign tumors of lung, review of 23 years study (1979-2003) Haghi, S.Z.A,Iranian journal of surgery : Vol.12, No.31, 2004

11. Malignant Small Round Cell Tumor in Quaem hospital from 1370 to 1379, Haghi Z -Bagheri R-Ghiasi T-Ghanadan M, Iranian Journal Of Surgery, Vol 12, No 33, 2004, page 71-76.

12- Primary hydatid syst of mediastinum (report of two cases and review articles), Fattahi, S.H & Dabiri, H. Attaran, D. Haghi, S.Z.A,,Iranian journal of otorhinolaryngology Serial No.33, vol.2 Fall 2005.

13- Factors determining incrimination of surgical team in malpractice claims and quality of judgments made by Mashhad Medical council.: Haghi, S.Z.A & Zare, Gh. A & Attaran, H Scientific journal of forensic medicine I.R. of  Iran. Vol.  11 No. 3  fall 2005.

14. Transthoracic versus transhiatal esophagectomy, Haghi Z-Ghaemi M- Bagheri R- Gangjoo M, The Iranian Journal Of Otorhinolaryngology , vol 18, No 2, summer 2006, page 11-17.

 15- Polypoid lesions of the gallbladder a series of 40 cases, in Emam Reza hospital in Mashhad.: Ghaemi, M. & Jangjou, A & Haghi, S.Z.A, M.J. of M.U.M.S., Vol.49, No.91, Spring 2006.

16. The study of 22 cases of  mediastinal tumours in children with acute respiratory manifestation , Haghi Z- Bagheri R, The Iranian Journal of Otorhinolaryngology,Vol17 ,No 3 ,2006 Page 203-211.

17- Neurologic findings & surgical treatment results in spinal T.B: Faraji, M. & Haghi, S.Z.A & Ariamanesh, A.SH, Medical Journal of M.U.M.S. Vo. 49 No. 94 winter 2007 p. 413-20

18- Penetrating and blunt neck trauma review of 85 cases, Haghi Z-Ghaemi M-Bagheri R , Sadrizadeh A, Iranian Journal of Health and Medical Research, Vol 1, No 1, September 2007, page 6-10 (original article)

19- The role of Video assisted thoracoscopy in evaluation of undiagnosed pleural effusion, Bagheri R-Sadrizadeh A-Haghi Z, Rajabi M, Fuzi A, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, Vol. 50, No. 98, Winter 2008, p: 387-392.

 

و) ارائه مقاله درکنگره ها یا سمینارهای خارجی:

1.      16th Annual meeting of the Scandinavian society for research in cardiothoracic surgery, 9-11 Feb 2006. Subject: The study of effecting factors in acute respiratory emergencies in children with mediastinal tumours.

2.      9th Annual congress of Turkish thoracic society, abstract evaluation results, Apr 19-23 2006. Subject: The study of effecting factors in acute respiratory emergencies in children with mediastinal tumours.

3.      2nd international medical conference held, in- Najaf Al- Ashraf, 20-22 Feb 2012, Subject: bronchoscopic findings in patients with hydatid cyst of the lung; Dose it correlate with radiological findings?

 

ز) ارائه مقاله و ایراد سخنرانی درکنگره ها یا سمینارهای داخلی:

سمینار بررسی مشکلات جراحی مجروحین جنگی” تالار چمران بیمارستان قائم (عج)، دی ماه 1367

سمینار ویژگی های توبرکولوز در ایران”، تالار چمران بیمارستان قائم (عج)، دی ماه 1367

جراحی کیست هیداتیک ریه و گزارش بیش از 600 مورد بیمار عمل شده” اولین کنگره سراسری بیماریهای انگلی در ایران – دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 20 تا 22 آذرماه 1369.

گزارش نتایج فرصت مطالعاتی، پاریس، 3/10/69- تالار چمران بیمارستان قائم (عج)

پیوند ریه و تکنولوژی در خدمت جراحی توراکس، تالار هاشمی نژاد بیمارستان امام رضا (ع)، اسفند ماه 1369

بررسی کانسر مری در استان خراسان طی سالهای 1370-1359” پنجمین سمینار سراسری دانشجویان – بیماریهای دستگاه گوارش – دانشگاه علوم پزشکی همدان، 21 تا 23 آبان 1370

سمینار سرطان ریه، تالار چمران بیمارستان قائم (عج)، خرداد 1370

سمینار سرطان مری و بررسی های انجام شده در مشهد، تالار چمران بیمارستان قائم (عج) ، بهمن 1371

سمینار تومورها و کیست های مدیاستن،  تالار چمران بیمارستان قائم (عج)،  تیر ماه 72

برنامه مدون بازآموزی جراحی عمومی (فتقهای دیافراگم)، تالار ابن سینا مشهد، اردیبهشت  1373

مروری بر 800 مورد کیست هیداتیک عمل شده در بیمارستان قائم (عج)” ، یازدهمین کنگره علمی و بازآموزی جامعه جراحان ایران – مشهد، 1 تا 3 آذر 1373.

تومورها و کیست های مدیاستن”، یازدهمین کنگره علمی و بازآموزی جامعه جراحان ایران – مشهد، 1 تا 3 آذر 1373

سمینار کیست هیداتیک، تالار چمران بیمارستان قائم (عج)، اذر ماه 1373

سمینار دیسترسهای تنفسی، تالار چمران بیمارستان قائم (عج)، اذر ماه 1373

برنامه آموزش کوتاه مدت حرفه ای بیماری سل و تازه های آن، تالار هاشی نژاد بیمارستان امام رضا (ع)، بهمن ماه 73

برنامه مدون باز آموزی ویژه پزشکان عمومی (مسائل ضروری در رابطه با اورژانس شایع جراحی توراکس کودکان و نوزادان )، تالار ابن سینا مشهد- اسفند ماه 73

نتایج درمان جراحی برونشکتازی و گزارش 140 مورد” سومین کنگره و بازآموزی کالج بین المللی جراحان، تالار ولی عصر بیمارستان امام خمینی تهران، اسفند ماه 73

تومورها و کیستهای خوش خیم مری”، کنگره علمی و بازآموزی سالانه جامعه جراحان ایران، تهران- اردیبهشت ماه 74

کنگره علمی و بازآموزی جامعه جراحان ایران، تبریز ، ابان ماه 74

جنبه های جراحی هموپتیزی ماسیو” ، سمینار و بازآموزی فوریتهای شایع داخلی و جراحی، تالار ابن سینا مشهد، دی ماه 74

برنامه بازآموزی متخصصین ارتوپدی و تروما، تالار ابن سینا مشهد، اسفند ماه 74

درمان جراحی سل ریوی و گزارش 130 مورد از مشهد”، مازندران – ساری، ابان ماه 75

الف- بیوپسی ریه توسط سوزن از طریق جدار قفسه سینه، ب- کیست هیداتیک، ج- پانل عوارض بعد از اعمال جراحی”، چهارمین کنگره بازآموزی کالج بین المللی جراحان، بیمارستان امام خمینی – تهران، آذر ماه 75

مدون (و) بازآموزی پزشکان عمومی، 23/11/75 – مشهد

آبسه ریه و برونشکتازی، تالار ابن سینا مشهد، دی ماه 75

کنگره و بازآموزی نئوپلاسمها در جراحی، طبس، 10/1/76

post operative venous problem” هیجدهمین کنگره علمی جامعه جراحان، دانشگاه الزهرا – اصفهان، آبان ماه 76

تومورهای ریه”، کنگره و بازآموزی سالانه جامعه جراحان ایران، تالار همایش های رازی تهران، اردیبهشت ماه 77

برنامه مدون (ج) ویژه پزشکان عمومی، 28/11/77-تالار ابن سینا مشهد

برنامه مدون (د) ویژه متخصصین داخلی، 7/2/78- تالار ابن سینا مشهد

دومین کنگره سالیانه انجمن جراحان توراکس ایران، تهران، خرداد ماه 78

انسداد ورید اجوف فوقانی”، تالار چمران بیمارستان قائم (عج)، مرداد ماه 78

جراحی قفسه سینه با کمک توراکوسکپی(VATS)، تالار چمران بیمارستان قائم (عج)، شهریور  ماه 78

کنگره ترومای لگن و اندام تحتانی” تالار ابن سینا مشهد، بهمن 78

برنامه مدون (ب) متخصصین جراحی عمومی، 28/10/78- تالار ابن سینا مشهد

همایش فوریتهای جراحی (ترومای گردن و قفسه سینه)، 16/9/78 – تالار ابن سینای مشهد

پیوند ریه ((Lung transplantation، 6/8/78- تالار چمران بیمارستان قائم

برنامه مدون (ح) پزشکان عمومی، الف – اقدامات تشخیصی و درمانی در بیمار مبتلا به پلورال افیوژن، ب- آشنایی با توراکوسکوپی و موارد استفاده آن، 18/12/78 ، 20/12/78 ، تالار ابن سینا مشهد

توراکوسکوپی و گزارش مورد انجام شده از مشهد، نخستین سمپوزیوم بین المللی لاپاراسکوپی پیشرفته، لرستان – خرم آباد، اردیبهشت 79

برنامه مدون (ح) پزشکان عمومی، 27/2/79 و 30/2/79 ( دو سخنرانی)-تالار ابن سینا مشهد

دو سخنرانیبرنامه مدون (ه) پزشکان عمومی، 21/4/79 – تالار ابن سینا مشهد

تومورهای ریه، 30/4/79- تالار چمران بیمارستان قائم (عج)

برنامه مدون (الف) متخصصین جراحی عمومی گرداننده پانل تومورهای ریه، 26/11/79- تالار ابن سینا مشهد

کاربرد لیزر در جراحی عمومی (با نمایش فیلم)، 18/12/79 ، تالار چمران بیمارستان قائم

برنامه مدون (ح) پزشکان عمومی (اجسام خارجی راه هوایی)، 25/12/79، تالار ابن سینا مشهد

برنامه مدون (د) برای تمامی رشته های جراحی ( تازه های قفسه سینه )، 16/11/79 – تالار ابن سینا مشهد

الف- جایگاه امروز پیوند ریه در ایران ب- درمان پارگی های مری، کنگره انجمن جراحان توراکس، اردیبهشت 79

سمینار طب سالمندان”، سخنران و گرداننده پانل تروماتولوژی در سالمندان، تالار ابن سینا مشهد، اذر ماه 79

بیست و چهارمین کنگره سالیانه جامعه جراحان توراکس، 22/2/80- مجتمع همایش های رازی تهران

جنبه های اخلاقی و پشتوانه های قانونی و اجرایی در تعرفه های پزشکی، سمینار اخلاق ، قوانین و مقررات پزشکی، تالار ابن سینا مشهد، تیر ماه 80

مدون (ه) ویژه پزشکان عمومی – عفونتهای مجاری تنفسی تحتانی- 15/10/80- تالار ابن سینا مشهد

مدون (ح) بازآموزی جراحی برای پزشکان عمومی (پلورال افیوژن و توراکوسکوپی)- 19/10/80- تالار ابن سینا مشهد

بازآموزی برای تمام رشته های جراحی(Multiple trauma patient )، 3/11/80، تالار ابن سینا مشهد

Legal Medicine & Surgery، 2/11/80 ، تالار ابن سینا مشهد

سمینار Imaging در تروما، 26/11/80- تالار ابن سینا مشهد

کانسر مری – مدون (الف) جراحی عمومی، 30/9/80- تالار ابن سینا مشهد

معرفی دستگاههای بیهوشی و جراحی، 18/7/81 –تالار چمران بیمارستان قائم

آموزش مداوم مدون (د) مشترک جراحی، 25/10/81- تالار ابن سینا مشهد

بیست و هفتمین کنگره جامعه جراحان ایران – توراکس، 20/2/82- تهران

سومین گردهمایی علمی پزشکان ایرانی مقیم خارج از کشور ( پانلexploratory laparoscopy)، 6/2/83- تالار هاشمی نژاد

مدون یکروزه ترومای شکم در اطفال و نوزادان، 9/7/83، تالار ابن سینا

سمینار آموزشی آسیب های تروماتیک احشاء داخلی و تطبیق آن با قانون دیات ، 26/9/83- تالار پزشکی قانونی مشهد

مدون یکروزه ترومای شکم در زن حامله و شکم حاد، 8/7/83، تالار ابن سینا

تروما و شوک – برنامه مدون ، 17/12/84- تالار ابن سینا مشهد

دیافراگم – کیست هیداتیک – مدون – کد 3306012 ، 15/10/84 – تالار شهید پندی بیمارستان قائم

تومورهای جدار سینه – برنامه مدون – کد برنامه 3306008، 14/10/84- تالار شهید پندی بیمارستان قائم

ترومای چست و دیافراگم + مسائل و مشکلات جراحی توراکس”، انجمن جراحان توراکس ایران، تهران، خرداد 83

ترومای قلب “، بیست و نهمین کنگره جامعه جراحان ایران تهران، مجتمع همایش های رازی- تهران، اردیبهشت 84

ریفلاکس ازوفاجایتیس،2- ترومای قلب ” بیست و نهمین کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران، اردیبهشت 84، تهران

بررسی 22 مورد تومور مدیاستن در کودکان” سی امین کنگره علمی سالیانه جامعه جراحان ایران، 16 تا 20 اردیبهشت ماه 1385

CPC، 5/11/85- تالار شهید پندی بیمارستان قائم

سمینارقوانین و مقررات پزشکی و جایگاه نظام پزشکی، علل شکایت از پزشکان” شهریور 85 تالار رازی- دانشکده پزشکی مشهد

جایگاه stapling در جراحی و لاپاروسکوپی ، برنامه مدون باز آموزی، آذر ماه 85، تالار شهید چمران- بیمارستان قائم،

سخنرانی با عنوان “تنگی های تراشه و حنجره به دنبال لوله گذاری” , 19/8/1390 , مشهد , بیمارستان قائم.

سخنرانی در کنگره بین المللی ” buerger `s disease : changes and challenges 100 years of ” دانشگاه مشهد , 15-17 february 2012-10-2

سخنرانی در “سی و ششمین کنگره علمی سالانه جامعه جراحان ایران” , اردیبهشت ماه 1391 , در سالن توراکس

سخنرانی در “کنگره میان دوره ای جامعه جراحان ایران – شاخه کرمان” , 19-21 مهرماه 1391

سخنرانی در ” کنگره بین المللی جراحی خراسان” مشهد 17 تا 19 آبان ماه 91

سخنرانی در ” سمینار سرفه های مزمن”  هتل پردیسان مشهد 9/9/91

 

جزوات آموزشی:

جزوه آموزشی درس جراحی توراکس برای دانشجویان پزشکی سال تحصیلی 60-61

جزوه روشهای جراحی قفسه سینه برای دانشجویان تکنیسین اتاق عمل سال تحصیلی 73-74

3 جزوه آموزشی درس جراحی توراکس برای دانشجویان پزشکی سال تحصیلی 74

 

مسئولیت های اجرائی

رئیس بخش جراحی توراکس بیمارستان قائم (عج) از سال 13680-1367

مدیر گروه جراحی عمومی ، دانشکده پزشکی مشهد از سال 1368-1367

مدیر گروه جراحی عمومی ، دانشکده پزشکی مشهد از سال 1383-1379

مدیر گروه جراحی قلب و توراکس دانشکده پزشکی مشهد از سال 1386-1383

مدیر گروه جراحی توراکس از سال 1386 تا کنون

عضو انجمن جراحان توراکس فرانسه زبان از 1369 تا کنون

دبیر انجمن پزشکان فرانسه زبان شاخه خراسان از سال 1369 تا کنون

عضو هیئت مدیره جامعه جراحان ایران – شاخه خراسان از 3/09/ 1372 تا کنون

دبیر کنگره جامعه جراحان ایران- شاخه خراسان،مشهد،آذر ماه 1373

دبیر اجرایی جامعه جراحان ایران-شاخه خراسان از 02/09/1374 تا کنون

عضو کالج بین المللی جراحان از اردیبهشت 1374 تا کنون

دبیر کنگره و باز اموزی نئو.پلاسمها در جراحی طبس ، فروردین 1376

دبیر برنامه مدون برای متخصصین جراحی مشهد،28/10/1378

دبیر برنامه مدون مشترک جراحی از اول تا چهارم بهمن 1380

دبیر اجرایی کنگره جامعه جراحان ایران،شاخه خراسان،مشهد،شهریور 1381

عضو هیئت مدیره انجمن جراحان توراکس ایران- تهران از اردیبهشت 1384 تا کنون

دبیر علمی کنگره جامه جراحان ایران شاخه خراسان، آبان 1387

مدیر همایش دو روزه جراحی قفسه سینه ایران،مشهد،دیماه 1384

عضو هیئت ممتحنه بورد فوق تخصصی جراحی قفسه سینه کشور از 1385 تا کنون

عضو مرکز تحقیقات بیماریهای ریوی و سل

عضو کمیته منتخب ارتقای دانشکده پزشکی در سالهای 80تا 88

عضو کمیته تخصصی هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 1379 لغایت 1383

عضو هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 1388 تا کنون

عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی مشهد،سه دوره به مدت 12 سال در سالهای 1375 لغایت 1387

عضو شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی فوق تخصصی جراحی توراکس ایران از 1389 تا کنون

جانشین دبیر هیئت ممتحنه  بورد فوق تخصصی جراحی کشور از سال 1390 تا کنون

عضو فرهنگستان علوم پزشکی دانشگاه مشهد , از 10/04/1391 تاکنون

دبیر سومین کنگره بین المللی جراحی کم تهاجمی و درون بین ، مشهد 17-19 آبان ماه 91

 

عضویت در کمیته ها:

عضو کمیته مرگ و میر ، بیمارستان قائم، 1368 -1367

عضو کمیته اجرایی ، بیمارستان قائم، 1367 -1368

عضو شورای آموزشی، بیمارستان قائم، 1381 -1379

عضو کمیته علمی کنگره سل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1367

عضو ستاد هدایت درمان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1384-1381

عضو کمیته علمی سمینار سراسری طب سالمندان، سازمان تأمین اجتماعی، 1379

عضو کمیته آسیب شناسی و نسوج، -1380 تا کنون

عضو کمیسیون تخصصی جراحی عمومی، اداره کل پزشکی قانونی خراسان، 1382-1384

عضو کمیته تبیین کوریکولوم جراحی عمومی، تهران – وزارت بهداشت، 1382

عضو کمیته علمی اولین همایش بین المللی سرطان ایران، 1380

عضو کمیته علمی نهمین کنگره سراسری بیهوشی و احیاء، 1385

 

منبع : دانشنامه طبس گلشن

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی