پیشتازان سازمان دانش آموزی شهرستان طبس


یابن الزهراء بیا بیا
به طاها به یاسینمولانا یا مهدیبه ماه رویت قسم جانا
سرود صبحی دگر

سرود مسافر


سرود آخرین بهارسرود کرامت بهار


  • حسین توکلی