پیشتازان سازمان دانش آموزی شهرستان طبس

بریده روزنامه های سال ۱۳۵۷ 

 

منبع: تبیان