پیشتازان طبس

بریده روزنامه های سال ۱۳۵۷ 

 

منبع: تبیان

 

  • حسین توکلی