پیشتازان طبس

پرسش : از میان صفات قرآن، مشهورترین آنها در خود قرآن کدام است؟

پاسخ : عبارتند از: احسن الحدیث، بشیر، بصائر، بلاغ، بیان، حکیم، مبارک، ذی الذکر، شفاء، عربی، عزیز، الحکیم، العظیم، کریم، مبین، المجید، قیم، متشابه، مثانی، مجید، نذیر.

پرسش: چرا قرآن به زبان عربی نازل شده است؟

پاسخ : ۱- عرب زبان بودن خود پیامبر (صلّی الله علیه و آله) و مخاطبان اولیه قرآن.۲- اگر قرآن به زبانی دیگر نازل میشد سوال میشد با این که مخاطبان نخستین آن عرب زبان بودند، چرا به عربی نازل نشد؟ چنانکه قرآن کریم می فرماید: اگر این قرآن را به زبان عجمی ( غیرعربی) می فرستادیم میگفتند: چرا آیاتش روشن و آشکار نیست؟۳- آیا کتاب عجمی بر پیامبری که خودش عرب است نازل میشود؟ بنابراین، طبیعت امر اقتضا میکرد که قرآن به زبان عربی نازل شود. خود قرآن هم با توجه به این نکته می فرماید: اگر آن قرآن را بر برخی از غیر عرب زبانان نازل میکردیم و پیامبر آن را بر ایشان می خواند به آن ایمان نمی آوردند.بدیهی است وقتی آیین و دین اسلام می توانست موفق شود و در تمام جهان گسترش یابد که نخست در منطقه بعثت پیامبر که عرب زبان بودند پذیرفته شود و عربها به آن ایمان آوردند، آنگاه از سوی همین مومنان در تمام جهان منتشر شود. و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم هیچ رسولی را نفرستادیم مگر به زبان قوم خودش تا این که خوب و روشن پیام را به آنها برساند.۴- جامعیت زبان عربی از نظر قواعد و ادبیات و معانی.۵- در روایات آمده است که زبان اهل بهشت نیز عربی است.

پرسش : آیا اسامی سوره ها از جانب خداوند است؟

پاسخ : در مورد چگونگی نام گذاری سوره ها، بین دانشمندان اختلاف است: برخی بر این باورند که سوره های قرآن در زمان پیامبر گرامی اسلام (صلّی الله علیه و آله) نامهایی داشته که از سوی آن بزرگوار تعیین شده است و به اصطلاح، نام گذاری «توقیفی» است؛ چنانکه در روایت هایی که درباره فضایل قرائت سوره ها وارد شده، مشهود است . گاهی نیز مردم و علما به مناسبت هایی که در سوره وجود دارد، نامهای دیگری به آن داده اند و در این نام گذاری ها اعتبارات گوناگونی لحاظ می شده که برخی از آنها عبارتند از:الف) نام گذاری به اعتبار کلمه یا کلمات اول سوره و معانی آنها: مثل سوره برائت (توبه) و یا سوره قل هو الله احد ( توحید).ب) نام گذاری به اعتبار اسمی که در آن سوره آمده است. ج) نام گذاری به اعتبار موضوع خاصی که در آن سوره آمده و در بقیه سوره ها نیامده یا در آن سوره به شکل گسترده و کامل تری مطرح شده است .

پرسش : ترتیب نزول آیات در هر سوره چگونه بوده است؟

پاسخ : نزول قرآن به ترتیب بوده که هر سوره با فرود آمدن «بسم الله الرحمن الرحیم» آغاز میشد و آیات به ترتیب نزول در آن ثبت میگردید تا موقعی که « بسم الله …» دیگری نازل میشد و سوره دیگری آغاز میگردید. این نظم طبیعی آیات بود. گاهی اتفاق می افتاد پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) با اشاره جبرئیل دستور می داد تا آیه ای برخلاف نظم طبیعی در سوره دیگری قرار داده شود؛ مانند آیه ۲۸۱، سوره بقره که براساس روایاتی آخرین آیه نازل شده است و به دستور پیامبر (صلّی الله علیه و آله) در سوره بقره آیه ۲۸۱ ثبت شد.

پرسش : اولین و آخرین آیه نازل شده از قرآن چیست؟ در کجا نازل شده و درباره چه موضوعی بوده است؟

پاسخ : براساس نظریه مشهور دانشمندان علوم قرآنی، آیات نخستین سوره علق که در مکه و در غار حرا نازل شده، اولین آیات نازل شده اند. درباره آخرین آیه نازل شده بین علما اختلاف است؛ ولی اکثر آنها اعتقاد دارند آخرین آیه ای که بر پیامبر (صلّی الله علیه و آله) نازل شد آیه ۲۸۱ سوره بقره است و اتقوا یوما ترجعون فیه الی الله …

پرسش : “سبع المثانی” نام کدام سوره است و چرا دوبار نازل شده است؟

پاسخ : سبع المثانی، یکی از نام های سوره حمد است. سبع به معنای هفت و مثانی به معنای دوتاها است. از آن جا که این سوره از هفت آیه تشکیل شده و در هر نماز واجب و مستحب دوبار خوانده می شود، یا بنا به روایتی، دو بار(یک بار در مکه و یک بار در مدینه) نازل گردیده است، به آن سبع المثانی گفته می شود. البته برخی نیز کل قرآن را مثانی و سبع را اشاره به هفت سوره بزرگ آغازین قرآن گرفته اند. در آیات قرآن، سوره حمد یک موهبت بزرگ به پیامبر معرفی شده، و در برابر کل قرآن قرار گرفته است. آن جا که می فرماید: (و لقد ءاتیناک سبعا من المثانی و القرآن العظیم) ما برای تو سوره حمد و قرآن عظیم دادیم. قرآن، با تمام عظمتش در برابر سوره حمد قرار گرفته است. نزول دوبارآن نیز ممکن است به دلیل اهمیت فوق العاده و عظمت محتوای آن باشد. این سوره فهرستی از مجموع محتوای قرآن است و در آن به موارد مهمی اشاره شده، مواردی چون : اشاراتی درباره خداوند و صفات او، معاد، شناخت و درخواست حرکت در راه حق و قبول حاکمیت و ربوبیت و رحمانیت خدا، ابراز علاقه به ادامه راه اولیای خدا و بیزاری و انزجار از گمراهان و غضب شدگان.

  پرسش : معوذتین نام چه سوره هایی است و چرا به این نام خوانده می شوند؟

پاسخ : معوذتین، به سوره های فلق و ناس می گویند. علت نامگذاری این دو سوره به این نام ها، این است که هر دو با قل اعوذ…؛ بگو: پناه می برم… شروع می شود. پیامبر اکرم نیز در حدیثی، از این دو سوره با عنوان معوذتان، یاد کرده و می فرماید: انزلت علی آیات لم ینزل مثلهن:المعودتان؛ آیاتی بر من نازل شده که مانند آنها نازل نشده است و آنها دو سوره فلق و ناس هستند.

پرسش : منظور از قرآنی که می گویند: مربوط به حضرت علی بود، چیست و با قرآن فعلی چه تفاوتی داشته است؟

پاسخ : به نظر عده ای از دانشمندان و محدثان شیعه و سنی، حضرت علی قرآن را بعد ازپیامبر اکرم جمع آوری کرد. قرآن آن حضرت ویژگی هایی داشت :۱٫ ضبط قرآن بنابر قرائت پیامبر؛۲٫ ترتیب دقیق آیات بر حسب نزول؛۳٫ در برداشتن توضیحاتی، نظیر ذکر مناسبتی که موجب نزول آیه بود، نام مکانی که آیه در آنجا نازل شد، ساعت نزول آیه، نام افرادی که آیه درباره آنان نازل شده بود و … بنابراین، قرآن فعلی هیچ گونه تفاوتی از نظر آیات و تعداد آنها، به جز داشتن توضیحات و ترتیب خاص با مصحفی که حضرت جمع آوری فرمود ندارد.

پرسش : در صدر اسلام قرآن کریم را با چه خطی می نوشتند؟

پاسخ : عربهای حجاز، کمی قبل از ظهور اسلام با خط و کتابت عربی آشنا شدند، زیرا زندگی آنان بدوی و به صورت کوچ نشینی بود و همواره در حال آمد و شد و یا جنگ و غارت به سر می بردند، بنابراین عده کمی از آنان توانستند در مسافرت های تجاری به شام و عراق، کتابت را از آنان فرا بگیرند و با خط نبطی و یا سریانی بنویسند. این دو نوع خط پس از فتوحات اسلامی در میان اعراب آن زمان نیز باقی ماند و معروف بود. از خط نبطی خط نسخ به وجود آمد، که امروزه هم شناخته شده و باقی است و از خط سریانی بعد از تغییر و تحول، خط کوفی پدید آمد که به آن خط حیری می گفتند. این خط منسوب به شهر حیره است که در مجاورت کوفه قرار دارد. خط نبطی را عرب ها در اثنای مسافرت به شام، از حوران آموختند، اما خط حیری و یا کوفی را از عراق گرفتند. در آن زمان، عموما نامه ها و مراسلات عادی به خط نسخ و نوشته های مهم مانند قرآن و حدیث، به خط کوفی نگاشته می شد.

پرسش : نخستین کسی که قرآن را اعراب گذاری کرد که بود؟

پاسخ : بیشتر مورخان معتقدند: نخستین کسی که قرآن را بین سال های ۵۰ تا ۵۳ قمری اعراب گذاری کرد ابوالاسود دوئلی، یکی از شاگردان امام علی بود که برای جلوگیری از قرائت غلط قرآن از سوی تازه مسلمانان غیر عرب انجام گرفت.

پرسش : نقطه گذاری قرآن به دست چه کسی انجام شد؟

پاسخ : نقطه گذاری قرآن به دست یحیی بن یعمر و نصربن عاصم دو شاگرد ابوالاسود دوئلی و در زمان زمامداری حجاج بن یوسف ثقفی (۷۵-۸۶ ق) انجام پذیرفت.

پرسش : چه کسی اعراب گذاری قرآن را بعد از ابوالاسود دوئلی تکمیل کرد؟

پاسخ : تصحیح و تکمیل علایم اعراب قرآن، به دست خلیل بن احمد فراهیدی انجام پذیرفت. وی، علاوه بر تغییر اعراب از نقطه به خطوط کشیده (مانند رسم الخط امروزی) علایمی چون : تشدید، همزه، اشمام را نیز وضع کرد؛ البته بعضی از علایم نیز پس از وی، بر اثر اهتمام مسلمانان به قرآن و قرائت صحیح آن، در طی سالیان بعد وضع شد ( مانند علامت حرف ساکن. (

پرسش : قرائت های مختلف قرآن بر چه اساسی شکل گرفته است؟

پاسخ : بعد از رحلت پیامبر اکرم بعضی از صحابه مانند: ابن مسعود، ابی بن کعب، ابوموسی و … هر یک بر طبق ذوق خود مصحفی ترتیب دادند که از نطر ترتیب سوره ها و شیوه قرائت با هم اختلاف داشتند. مردم نیز گروه گروه شدند و هر گروهی از یک صحابه تقلید کرده، و بر طبق مصحف او قرائت می کردند. این امر موجب شد اختلافات بین مردم بالا بگیرد؛ به گونه ای که عده ای قرائت عده ای دیگر را غلط بداند؛ تا زمان عثمان که اختلاف ها به شدت زیاد شد و نگرانی هایی برای دستگاه حاکم به وجود آورد به این علت با پیشنهاد عده ای، عثمان گروهی را مامور کرد تا همه مصحف ها را از بین ببرند و یک مصحف تهیه کنند که از روی آن نسخه برداری و به همه مناطق ارسال گردد و این کار انجام شد. عوامل موثر در اختلاف قرائت پس از یکی کردن مصاحف، بیشتر به رسم الخط مصحف باز می گردد؛ چرا که الف های ممدوده وجود نداشت، نقاط کلمات و نیز علامت ها و شکل ها نوشته نمی شد؛ افزون بر اینها بعضی از حروف به گونه ای نوشته می شد که مشابه حروف دیگر بود و آموزش آن تنها به وسیله قاری ممکن بود؛ اجتهادهای شخصی قراء و لهجه های آنها نیز در کنار دیگر عوامل تاثیرگذار بود.

پرسش : قراء سبعه چه کسانی بودند؟

پاسخ : قراء سبعه به ترتیب سال وفات آنان عبارتند از: ۱٫ عبدالله بن عامر؛ ۲٫ عبدالله بن کثیر؛ ۳٫ عاصم؛ ۴٫ ابوعمرو؛ ۵٫ حمزه بن حبیب؛ ۶٫ نافع بن عبدالرحمن؛ ۷٫ کسائی.

پرسش : آیا تا کنون کسی آیه یا سوره ای از قرآن جعلی ساخته است؟ مگر در خود قرآن ذکر نشده که کسی نمی تواند آیه ای مانند آیات قرآن کریم بیاورد؟

پاسخ : قرآن همه جهانیان را به معارضه دعوت کرده و قاطعانه از همگان می خواهد که اگر در الهی بودن قرآن شک دارند، چنان چه می توانند مانند آن را بیاورند سپس تخفیف داده و کمتر از آن را مطرح می کند؛ ولی به رغم آشنایی دیرینه مخاطبان نخست قرآن با تحدی و مبارزه طلبی در عرضه سخن، نه تنها نتوانستند این دعوت را اجابت کنند، بلکه بزرگ ترین استادان و سخنوران فصیحی که آن را از سنخ کلام بشر نیافتند و جذب شگفتی و شیوایی آن شدند.قل لئن اجتمعت الانس و الجن علی ان یاتوا بمثل هدا القرآن لا یاتون بمثله و لو کان بعضهم لبعض ظهیرا. بگو: اگر انس و جن گرد آیند تا نظیر این قرآن را بیاورند، مانند آن را نخواهند آورد هر چند برخی از آنها پشتیبان برخی دیگر باشند. در طول تاریخ اسلام، همواره عده ای در تلاش بوده اند تا چنین وانمود کنند که قرآن، مورد معارضه واقع شده است. اخیرا چهار قطعه بر صفحه اینترنت منتشر کرده اند و به خیال خام خود به معارضه با اسلام و قرآن برخاسته اند، غافل از این که علاوه بر ذلت و بی مایگی معنایی، به این کار سرقت می گویند نه معارضه ادبی!این سوره های دروغین که به ایمان، وصایا، تجسد، و مسلمون موصوم شده، مشتمل بر مقدار زیادی از آیات قرآن است و در برخی قریب ۹۰ آن از آیات قرآن گرفته شده و به همراه کلماتی بی محتوا به هم متصل شده است که نه تنها قرآن نیست و بین آن تا قرآن از زمین تا آسمان فاصله است که همانند سخن یک انسان عاقل و عالم نیز نیست. یکی از وجوه اعجاز قرآن، هم آهنگی و عدم اختلاف در مضامین و معانی آن است. در حالی که اگر محتوای سوره های ساختگی را مطالعه کنیم، به اموری متناقض بر می خوریم.

پرسش : طبق آیه ۵۹ سوره انعام ( لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین) آیا همه چیز در قرآن هست؟ آیا می توان همه علوم را اعم از ریاضی، فیزیک، شیمی و . از قرآن استخراج کرد؟

پاسخ : اولاً بین مفسران در تفسیر این آیه و «کتاب مبین» اختلاف بوده و احتمال های گوناگونی از سوی آنان ارائه شده که تفسیر آن به مقام علم پروردگار، بر دیگر تفسیرها ترجیح داده شده است. بنابراین تفسیر کتاب مبین تنها به قرآن صحیح نیست. ثانیاً قرآن، کتاب فیزیک، گیاه شناسی، زمین شناسی و کیهان شناسی نیست. بلکه کتاب انسان سازی است و نازل شده تا آن چه را که بشر در راه تکامل حقیقی ( تقرب به خدای متعال) بدان نیاز دارد، به او بیاموزد. آن چه که در قرآن درباره جهان، طبیعت و انسان آمده و یا به برخی از ویژگی های جهان آفرینش اشاره شده، برای آن است که خدا را به انسان نشان دهد و عقربه دل او را در جهت خدا نگه دارد. البته علاوه بر هدف مذکور اعجاز علمی قرآن نیز مطرح شده و الهی بودن آن نیز به اثبات می رسد. در یک جمع بندی می توان چنین نتیجه گرفت که در جامعیت قرآن بحثی نیست. اما جامعیت هر چیزی را به حسب هدف آن باید در نظر گرفت. از آن جا که هدف قرآن که آخرین کتاب آسمانی است هدایت بشر می باشد قرآن در این زمینه جامعیت دارد یعنی آن چه را برای هدایت و سعادت مندی بشر لازم است دربرداشته و هیچ نقص و کمبودی از این جهت ندارد. برخی بی هیچ دلیل و حجتی، تلاش کرده اند تا بسیاری از مسائل را به قرآن نسبت دهند یا برای کشف پاره ای از مسائل علمی، از آیات قرآن کمک بگیرند و یا ادعا کرده اند که همه چیز و هر چیز را می توان از قرآن بیرون کشید و حتی گفته اند که غربی ها صنعت ها را از قرآن استنباط کرده اند!اساسا قرآن به مسائلی پرداخته که انسان همیشه بدان ها نیازمند است، نه مسائلی که همیشه در حال تغییر و تکامل بوده و با گذر زمان غبار کهنگی و فرسودگی بر چهره آنها می نشیند. اگر یک پزشک کتابی در رابطه با علم پزشکی بنویسد و در آن امراض و علاج آنها را بیان نماید و در مقدمه این کتاب بنویسد: من همه چیز را در این کتاب گفته ام، یعنی به فرض گفته است: «فیه تبیان لکل شیء» این جمله یعنی چه؟ یعنی هر چیزی که با مسائل پزشکی و درمان و علاج مربوط میشود، در آن است. لذا در این کتاب نباید به دنبال فرمول های ریاضی گشت.

پرسش : مواردی که قرآن ازحوادث آینده خبر داده و پس از آن محقق شده را بیان فرمایید؟

پاسخ : به مواردی از تحقق پیش گویی های قرآن اشاره می کنیم:۱٫ خبر از عجز بشر در معارضه با قرآن:خدای سبحان می فرماید : ( قل لئن اجتمعت الانس و الجن علی ان یاتو بمثل هذا القرآن ان لا یاتون بمثله و لو کان بعضهم لبعض ظهیرا) بگو : ای پیغمبر، اگر جن و انس متفق شوند که مانند این قرآن کتابی بیاورند هرگز نتوانند، هر چند که پشتیبان یکدیگر باشند. چنان که مشاهده می کنیم پس از گذشت چهارده قرن، هنوز انسان ها از اوردن مثل قرآن عاجزند و البته همیشه عاجز خواهند بود. ۲٫ خبر از پیروزی روم بر ایران:خداوند در قرآن می فرماید : ( الم غلبت الروم فی ادنی الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون) الم رومیان مغلوب شدند، و این شکست در سرزمین نزدیکی رخ داد؛ اما آنان پس از این مغلوبیت به زودی غلبه خواهند یافت. این وعده الهی در سال دوم هجری (۶۲۴م) اتفاق افتاد. ۳٫ خبر از پیروزی بر دشمن (در جنگ بدر):( و اذ یعدکم الله احدی الطائفتین انها لکم … و لو کره المجرمون) و به یاد ارید هنگامی را که خداوند به شما وعده داد که یکی از دو گروه، {کاروان تجاری قریش، یا لشکر مسلح آنها} نصیب شما خواهد بود و شما دوست می داشتید که کاروان { غیر مسلح} برای شما باشد { و بر آن پیروز شوید} ولی خداوند می خواهد حق را با کلمات خود تقویت و ریشه کافران را قطع کند، { از این رو شما را بر خلاف میلتان با لشکر قریش درگیر ساخت و ان پیروزی بزرگ نصیبتان شد تا حق را تثبیت کند و باطل را از میان بردارد هر چند مجرمان کراهت داشته باشند} جنگ بدر که از جنگ های آموزنده و عجیب تاریخ است، در سال دوم هجری به وقوع پیوست و پیروزی مطلق، از آن مسلمانان شد. ۴٫ خبر از حفظ پیامبر اکرم در برابر بدخواهان و مشرکان:پرورگار متعال می فرماید : ( و الله یعصمک من الناس) خداوند وجود تو را از آسیب مردم مصون و محفوظ می دارد و حفظ و مصونیت نبی اکرم از مسلمات تاریخ است. ۵٫ خبر از مقطوع النسل بودن کسی که پیامبر را ابتر می خواند (عاص بن وائل) : ( ان شانئک هو الابتر) دشمنت خود بی تبار خواهد بود. ۶٫ خبر از باقی ماندن ابولهب بر کفر خویش و جهنمی بودن او : ( سیصلی نارا ذات لهب) به زودی در آتشی پر زبانه در آید.۷٫ فتح مکه و پیروزی بر مشرکان : ( اذا جاء نصر الله و الفتح) چون یاری خدا و پیروزی فرا رسد . (انا فتحنا لک فتحا مبینا) ما تو را پیروزی بخشیدیم چه پیروزی درخشانی. ۸٫ خبر از بازگشت پیامبر به مکه و حج پیروزمندانه آن حضرت.

پرسش : آیا به انگشت نگاری در قرآن اشاره ای شده است؟

پاسخ : خداوند متعال در سوره مبارکه قیامت فرموده است: ایحسب الانسن الن نجمع عظامه بلی قدرین علی ان نسوی بنانه آیا انسان می پندارد که هرگز استخوانهای او را جمع نخواهیم کرد؟! آری قادریم [حتی خطوط سر] انگشتان او را موزون و مرتب کنیم.قرآن کریم در آیه اخیر، به معجزه ای بزرگتر از احیای استخوانهای پوسیده اشاره میکند و آن احیا و تنظیم سرانگشتان است. چه سری در سر انگشتان است که این چنین بدان توجه شده است؟ به راستی چرا خدا اعضای دیگر بدن را ذکر نفرمود؟قرنهای بسیاری از نزول قرآن گذشت تا کشف شد که هرکس، اثر انگشت مخصوص به خود دارد! لذا این کشف بزرگ که نشان ماهیت مادام العمر انسان است در کشف جرم و شناسایی مجرمان به کار رفت.گفتنی است که برخی احتمال داده اند، منظور از «سرانگشتان» احیا و بازسازی استخوانهای کوچک و ظریف و دقیق آن باشد.

پرسش : آیا از نظر قرآن در سیاره های دیگر جهان موجودات زنده ای وجود دارند؟

پاسخ : در این باره به طور قطع نمی توان اظهار نظر کرد اما به طور احتمال می توان گفت که در سیاره های دیگر موجودات زنده ای وجود دارند. قرآن کریم می فرماید:«و من ءایاته خلق السموات و الارض و ما بث فیهما من دابه و هو علی جمعهم اذا یشاء قدیر»از نشانه های قدرت او ، آفرینش آسمان ها و زمین و پراکندن جنبندگان در آن دو است و هر وقت اراده کند قادر به گردآوردن آنها است. آیه دیگری نیز می فرماید: « و ربک اعلم بمن فی السموات و الارض»پروردگار تو از حال همه کسانی که در آسمانها و زمین اند آگاه تر است. در بعضی روایات نیز آمده است که در کرات آسمانی، موجودات زنده وجود دارد.

پرسش : قرآن چند سوره و چند آیه دارد؟

پاسخ : قرآن دارای ۱۱۴ سوره و ۶۲۳۶ آیه است.

پرسش : قرآن چند بسم الله الرحمن الرحیم دارد؟

پاسخ : قرآن ۱۱۴ بسم الله الرحمن الرحیم دارد. البته سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم ندارد و سوره نمل دو بسم الله داردی یکی در اول سوره و دیگری در آیه ۳۰٫

پرسش : قرآن دارای چند جزء و چند حزب است؟

پاسخ : قرآن دارای ۳۰ جزء و۱۲۰ (و به نقلی ۶۰) حزب است.

پرسش : بزرگ ترین سوره قرآن چه نام دارد؟

پاسخ : سوره «بقره»

پرسش : بهترین نوشیدنی در قرآن چیست؟

پاسخ : «شیر»

پرسش : کوچکترین سوره قرآن چه نام دارد؟

پاسخ : «کوثر»

پرسش : سید آیه ها و مهم ترین آیه قرآن کدام است؟

پاسخ : «آیه الکرسی»

پرسش : بزرگترین آیه قرآن کدام است؟

پاسخ : آیه ۲۸۲ سوره بقره.

پرسش : عظیم ترین آیات قرآن کریم کدامند؟

پاسخ : بسم الله الرحمن الرحیم.

پرسش : بهترین خوردنی در قرآن چه نام دارد؟

پاسخ : «عسل»

پرسش : عدالت آمیزترین آیه قرآن کدام است؟

پاسخ : آیه «ان الله یامر بالعدل والاحسان..

پرسش : ترس آورترین آیه قرآن کدام است؟

پاسخ : آیه «فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره فمن یعمل مثقال ذره شرا یره

پرسش : منفورترین حلال نزد خداوند و نام سوره ای است؟

پاسخ : «طلاق»

پرسش : کوچکترین آیه قرآن کدام است؟

پاسخ : آیه «مدها متان» در سوره الرحمن.

پرسش : امید بخش ترین آیه قرآن کدام است؟

پاسخ : آیه «قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله

پرسش : بزرگترین عدددر قرآن چیست و در کدام سوره است؟

پاسخ : بزرگترین عدد «صد هزار» است که در سوره «صافات آیه ۱۴۷» آمده است.

پرسش : بزرگترین کلمه قرآن کدام است؟

پاسخ : بزرگترین کلمه قرآن «فاسقینا کموه» است که در آیه ۲۲ سوره حجر آمده است.

پرسش : بهترین شب در قرآن چه شبی است؟

پاسخ : «شب قدر» (لیلة القدر خیر من الف شهر)

پرسش : تنها ماه قمری که قرآن از آن نام برده کدام است؟

پاسخ : «ماه رمضان»

پرسش : بزرگترین حیوان که سوره ای به نامش در قرآن ذکر شده چه نام دارد؟

پاسخ : « فیل»

پرسش : قلب قرآن چیست؟

پاسخ : سوره یس

پرسش : کدام سوره به مادر قرآن معروف است؟

پاسخ : سوره «حمد».

پرسش : سوره ای که همنام یکی از فروع دین است چه نام دارد؟

پاسخ : سوره «حج».

پرسش : کدام سوره به سوره، امام حسین (علیه السّلام) معروف است؟

پاسخ : سوره «فجر».

پرسش : سوره هایی که به مسبّحات مشهور هستند کدامند؟

پاسخ : سوره های «اسراء، حدید، حشر، صف،جمعه، تغابن و اعلی».

پرسش : سوره ای که همنام قبیله پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) است؟

پاسخ : سوره «قریش».

پرسش : شناسنامه و نسب نامه خداوند کدام سوره است؟

پاسخ : سوره «اخلاص».

پرسش : سوره های عزائم کدامند؟

پاسخ : سوره هایی که سجده واجب دارند: «سجده، فصلت، نجم و علق».

پرسش : کدام سوره همنام یکی از دانشمندان است؟

پاسخ : سوره «لقمان» .

پرسش : سوره هایی که حضرت محمد (صلّی الله علیه و آله) فرمودند آن سوره ها مرا پیر کردند کدامند؟

پاسخ : سوره های «هود، واقعه، مرسلات و نبا».

پرسش : کدام یک از سوره های قرآن همنام یکی از غزوات پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) است؟

پاسخ : سوره «احزاب».

پرسش : سوره ای که همنام یکی از فلزات است؟

پاسخ : سوره «حدید» به معنای (آهن).

پرسش : سوره ای که همنام یکی از اصول دین است؟

پاسخ : سوره «توحید».

پرسش : کدامیک از سوره ها میان بندگان و خداوند تقسیم شده است؟

پاسخ : سوره «حمد».

پرسش : کدام سوره است که در آغاز آن به دو میوه سوگند خورده شده است؟

پاسخ : سوره «تین».

پرسش : سوره ای که خلاصه قرآن است؟

پاسخ : سوره «حمد».

پرسش : کدام سوره «بسم الله الرحمن الرحیم» ندارد؟

پاسخ : سوره «توبه»

پرسش : عروس قرآن کدام است؟

پاسخ : سوره «الرحمن».

پرسش : سوره های حامدات کدامند؟

پاسخ : سوره های « انعام، فاتحه الکتاب، کهف، سبا و فاطر».

پرسش : کدام سوره است که معادل یک سوم قرآن است؟

پاسخ : سوره « توحید».

پرسش : چند یک از سوره های قرآن با قسم شروع می شود؟

پاسخ : بیست سوره؛ سوره های «عصر، عادیات، تین، ضحی، شمس، بلد، فجر، طارق، بروج، نازعات، مرسلات، قیامت، نجم، طور، ذاریات، صافات، ن، ص، ق، لیل».

پرسش : کدام سوره به ناقه صالح معروف است؟

پاسخ : سوره « شمس».

پرسش : سوره هایی حوامیم کدامند؟

پاسخ : سوره های « زخرف، حم، المؤمن، سجده، حمعسق، احقاف، جاثیه و دخان».

پرسش : کدامیک از سوره های قرآن همنام یکی از روزهای هفته است؟

پاسخ : سوره «جمعه».

پرسش : چند سوره قرآن با کلمه قل آغاز می شود؟

پاسخ : پنج سوره با کلمه «قل» آغاز می شوند « جن، کافرون، اخلاص، فلق، ناس».

پرسش : کدام سوره قرآن دو بسم الله الرحمن الرحیم دارد؟

پاسخ : سوره «نمل» آغاز سوره و آیه ۳۰٫

پرسش : چه تعداد از سوره های قرآن با حروف مقطعه آغاز می شوند؟

پاسخ : ۲۹ سوره.

پرسش : کدام سوره دو مرتبه بر پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) نازل شده است؟

پاسخ : سوره «حمد» یکبار در مدینه و یکبار در مکه.

پرسش : کدام سوره به نام موجود زنده ای است که با چشم دیده نمی شود؟

پاسخ : سوره «جن».

پرسش : سوره ای را نام ببرید که نام یکی از میوه هاست؟

پاسخ : سوره «تین».

پرسش : سوره ای که همنام یکی از کشورها است؟

پاسخ : سوره «روم».

پرسش : کدام سوره قرآن است که در تمام آیاتش کلمه الله آمده است؟

پاسخ : سوره مجادله.

پرسش : کدام سوره به «ریحانة القرآن» معروف است؟

پاسخ : سوره «یس».

پرسش : کدام سوره قرآن است که حرف فاء در آن نیست؟

پاسخ : سوره «حمد».

پرسش : در کدام سوره کلمه الله چهل بار آمده است؟

پاسخ : سوره مجادله.

پرسش : کدام سوره است که آن را سوره حبیب نجار نیز می نامند؟

پاسخ : سوره «یس».

پرسش : سوره هایی که به نام قیامت هستند کدامند؟

پاسخ : سوره های «رعد، قیامه، واقعه، قارعه، نبا، زلزال، جاثیه، تغابن و حشر».

پرسش : سوره هایی که به معوذتین معروفند چه نام دارند؟

پاسخ : سوره های «فلق و ناس».

پرسش : نام دو سوره در قرآن است که اگر برعکس بخوانیم به همان صورت خوانده می شوند؟

پاسخ : سوره های «لیل و تبت».

پرسش : سوره ای که به ملائکه معروف است؟

پاسخ : سوره « فاطر».

پرسش : به کدام سوره العقود نیز گفته می شود؟

پاسخ : سوره «مائده».

پرسش : کدام سوره به فسطاط القرآن معروف است؟

پاسخ : سوره « بقره».

پرسش : چند سوره با کلمه هل شروع می شوند؟

پاسخ : سوره های « دهر و غاشیه».

پرسش : سوره هایی که به طواسین معروفند کدامند؟

پاسخ : سوره های « شعراء، نمل و قصص».

پرسش : سوره هایی که به زهروان معروفند کدامند؟

پاسخ : سوره های « بقره و آل عمران ».

پرسش : سوره هایی که به عتاق معروفند کدامند؟

پاسخ : سوره های « اسری، کهف، مریم، طه و انبیاء».

پرسش : کدام سوره به بنی اسرائیل منسوب است؟

پاسخ : سوره « اسری».

پرسش : سوره ای که تمام آیاتش با حرف « د» ختم می شوند کدام است؟

پاسخ : « اخلاص».

پرسش : کدام سوره قرآن است که تمام آیاتش با حرف (ر) ختم می شوند؟

پاسخ : « کوثر» .

پرسش : در کدام سوره قرآن نام پنج نوع عذاب الهی در یک خط آمده است؟

پاسخ : سوره « اعراف» آیه ۱۳۳٫

پرسش : سوره اخلاق و ادب کدام است؟

پاسخ : سوره « حجرات».

پرسش : چند سوره با تسبیح آغاز می شوند؟

پاسخ : سوره هایی که با تسبیح شروع می شوند عبارتند از « اسری، اعلی، جمعه، تغابن، صف، حدید، حشر».

پرسش : چند سوره با کلمه ویل شروع می شوند؟

پاسخ : سوره های « مطففین و همزه» .

پرسش : آیه استرجاع در کدام سوره قرار دارد؟

پاسخ : « سوره بقره آیه ۱۵۶»

پرسش : در کدام آیه قرآن مدت روز قیامت بیان شده است؟

پاسخ : ۴ سوره معارج».

پرسش : کدام آیه است که از هر دو طرف به همان صورت خوانده میشود؟

پاسخ : آیه ۳ سوره مدثر « ربک فکبر».

پرسش : قرآن دارای چند آیه سجده دار است؟

پاسخ : قرآن دارای « پانزده آیه سجده دار» می باشد.

پرسش : در کدام آیه از آیات نام پنج تن از پیامبران اولوا العزم بیان شده است؟

پاسخ : « در آیه ۷ سوره احزاب».

پرسش : آیه ای که سر بریده امام حسین (علیه السّلام) در شام تلاوت فرمودند کدام آیه است؟

پاسخ : « آیه ۹ سوره کهف» .

پرسش : آیه «نور» در کدام سوره قرار دارد؟

پاسخ : آیه ۳۵ سوره نور.

پرسش : «آیه حجاب» کدام است ؟

پاسخ : « آیه ۳۱ سوره نور».

پرسش : «آیه شهادت» کدام است؟

پاسخ : « آیه ۱۸ سوره آل عمران».

پرسش : آیه «قصاص» در کدام سوره قرار گرفته است؟

پاسخ : « آیه ۱۷۸ سوره بقره».

پرسش : کدام آیه به « شق القمر» معروف است؟

پاسخ : « سوره قمر آیه ۱».

پرسش : آیه ای که « پنج وقت نمازهای یومیه» در آن آمده است در کدام سوره قرار گرفته است؟

پاسخ : « سوره اسراء آیه ۷۸».

پرسش : در کدام آیه قرآن « مراحل وضو» ذکر شده است؟

پاسخ : « آیه ۶ سوره مائده ».

پرسش : آیه « مباهله» کدام است؟

پاسخ : آیه «۶۱ آل عمران».

پرسش : آیه « استعاذه» در کدام سوره جای گرفته است؟

پاسخ : آیه ۹۸ سوره نحل.

پرسش : آیه تغییر قبله کدام است؟

پاسخ : آیه ۱۴۴ سوره بقره.

پرسش : « توبه نصوح» در کدام آیه است؟

پاسخ : «آیه ۸ سوره تحریم».

پرسش : « داستان معراج پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله)» در کدام سوره بیان شده است؟

پاسخ : « سوره اسراء و سوره نجم».

پرسش : نام کدام پیامبر بیشتر از دیگر پیامبران در قرآن ذکر شده است؟

پاسخ : حضرت موسی که «۱۳۶مرتبه» در قرآن ذکر شده است.

پرسش : کدام سوره ها به نام پیامبران است؟

پاسخ : سوره های «ابراهیم، محمد، نوح،هود، یوسف، یونس».

پرسش : کدام پیامبر نجار بود و کشتی ساخت؟

پاسخ : «حضرت نوح».

پرسش : کدامیک از پیامبران هم اکنون زنده است؟

پاسخ : «حضرت عیسی (علیه السّلام)».

پرسش : پیامبرانی که نامشان در قرآن آمده کدامند؟

پاسخ : پیامبرانی که نامشان در قرآن آمده است عبارتند از : آدم، ادریس، نوح، هود، صالح، لوط، ابراهیم، اسماعیل، یعقوب، اسحاق، یوسف، ایوب، یونس، شعیب، موسی، هارون، داوود، سلیمان، الیاس، الیسع، ذوالکفل، عزیز، ذکریا، یحیی، عیسی و محمد ( علیهم السلام).

پرسش : کدام پیامبر بدون پدر و مادر به دنیا آمد؟

پاسخ : «حضرت آدم (علیه السّلام)» بدون پدر و مادر به دنیا آمد.

پرسش : کدام پیامبر بدون پدر به دنیا آمد؟

پاسخ : «حضرت عیسی (علیه السّلام)» پدر نداشت.

پرسش : نام رسول گرامی اسلام (صلّی الله علیه و آله) چند بار در قرآن آمده است؟

پاسخ : پنج بار؛ چهار بار با نام محمّد و یکبار به نام احمد.

پرسش : قرآن کریم از داستان کدام پیامبر به عنوان « احسن القصص» (بهترین داستانها) یاد کرده است؟

پاسخ : داستان «حضرت یوسف (علیه السّلام)».

پرسش : کدام پیامبر بود که با حیوانات سخن می گفت و سخنان آنان را نیز میشنید؟

پاسخ : «حضرت سلیمان (علیه السّلام)».

پرسش : کدام پیامبر را در کودکی برادرانش به چاه انداختند؟

پاسخ : «حضرت یوسف (علیه السّلام)» .

پرسش : کدام پیامبر بود که پسرش از فرمان او سرپیچی نمود و غرق شد؟

پاسخ : « پسر حضرت نوح (علیه السّلام)» .

پرسش : کدام پیامبر به هم سخن خدا ملقب بود؟

پاسخ : حضرت موسی (علیه السّلام)«کلیم الله».

پرسش : در کدام سوره نام « ۱۶ پیامبر» ذکر شده است؟

پاسخ : « سوره انبیاء».

پرسش : سوره هایی که به « پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) » منسوبند کدامند؟

پاسخ : سوره های «طه، یس، مزمل، و مدثر».

پرسش : کدام پیامبر به « شیخ الانبیاء» معروف است؟

پاسخ : «حضرت نوح (علیه السّلام)».

پرسش : کدام پیامبر زره می بافت؟

پاسخ : «حضرت داوود (علیه السّلام)».

پرسش : کدام پیامبر به « ذوالنون» معروف است؟

پاسخ : «حضرت یونس (علیه السّلام)»

پرسش : حضرت هود (علیه السّلام) بر کدام قوم مبعوث شد؟

پاسخ : «حضرت هود (علیه السّلام)» بر قوم (عاد) مبعوث شد.

پرسش : لقب کدامیک از پیامبران « حبیب الله » است؟

پاسخ : « حضرت محمد (صلّی الله علیه و آله)».

پرسش : کدام پیامبر به روح الله معروف است؟

پاسخ : «حضرت عیسی (علیه السّلام)» .

پرسش : کدام پیامبر به « صفوه الله » معروف است؟

پاسخ : حضرت نوح (علیه السّلام).

پرسش : داستان خواب صد ساله حضرت عزیز (علیه السّلام) در کدام سوره قرآن بیان شده است؟

پاسخ : « سوره بقره آیه ۲۵۹».

پرسش : کدام پیامبر از گل پرنده ساخت؟

پاسخ : «حضرت عیسی (علیه السّلام)»

پرسش : کدام پیامبر در عالم رویا دید که یازده ستاره و خورشید و ماه او را سجده می کنند؟

پاسخ : «حضرت یوسف (علیه السّلام)»

پرسش : کدام پیامبر نامه خود را با « بسم الله الرحمن الرحیم» نوشت؟

پاسخ : «حضرت سلیمان (علیه السّلام)».

پرسش : کدامیک از پیامبران « دوازده پسر» داشت؟

پاسخ : «حضرت یعقوب (علیه السّلام)».

پرسش : کدام پیامبر اولوالعزم داماد حضرت شعیب (علیه السّلام) بود؟

پاسخ : «حضرت موسی (علیه السّلام)».

پرسش : پیامبر قوم سبا که بود؟

پاسخ : «حضرت داوود (علیه السّلام)».

پرسش : کدام پیامبر بر قوم ثمود مبعوث شد؟

پاسخ : «حضرت صالح (علیه السّلام)».

پرسش : داستان شکستن بتها توسط حضرت ابراهیم (علیه السّلام) در کدام سوره قرآن بیان شده است؟

پاسخ : سوره انبیاء آیه ۵۷٫

پرسش : کتاب حضرت ابراهیم (علیه السّلام) چه نام دارد؟

پاسخ : صحف ابراهیم.

پرسش : زبور کتاب کدام پیامبر است؟

پاسخ : کتاب حضرت داوود (علیه السّلام).

پرسش : عمر کدام پیامبر بیش از همه پیامبران است؟

پاسخ : حضرت عیسی (علیه السّلام) که تاکنون زنده است.

پرسش : نخستین پیامبر اولوالعزم چه نام داشت؟

پاسخ : حضرت نوح (علیه السّلام).

پرسش : بشارت آمدن پیامبر (صلّی الله علیه و آله) توسط حضرت عیسی (علیه السّلام) در کدام سوره بیان شده است؟

پاسخ : « سوره صف».

پرسش : کدامیک از پیامبران « کفالت حضرت مریم» را برعهده داشت؟

پاسخ : «حضرت زکریا (علیه السّلام)».

پرسش : دو تن از پیامبرانی که به « ساختن کعبه» همت گماردند چه نام دارند؟

پاسخ : «حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل (علیهما السلام)».

پرسش : اولین آیه قرآن که حضرت مهدی (عج) هنگام ظهورشان تلاوت می فرمایند کدام آیه است؟

پاسخ : آیه «۸۶ سوره هود».

پرسش : آخرین «آیه ای که بر پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) نازل شد» کدام است؟

پاسخ : آیه «۳ سوره مائده» که درباره خلافت و جانشینی حضرت علی (علیه السّلام) است.

پرسش : آخرین سوره ای که نازل شد کدام است؟

پاسخ : «سوره نصر».

پرسش : واژه «یوم» (روز) چند بار در قرآن بیان شده است؟

پاسخ : «۳۶۵» بار.

پرسش : واژه «شهر» (ماه) چند مرتبه در قرآن آمده است؟

پاسخ : «۱۲» بار.

پرسش : کدام کلمه است که در تمام سوره ها بیان شده است؟

پاسخ : «الله».

پرسش : دو زن نمونه که در قرآن نیز به آنها اشاره شده است را نام ببرید؟

پاسخ : «آسیه زن فرعون، مریم مادر عیسی (علیه السّلام)».

پرسش : کدام زن هیزم کش آتش جهنم است؟

پاسخ : « زن ابولهب».

پرسش : کدام زن بود که بدون شوهر فرزند به دنیا آورد؟

پاسخ : «حضرت مریم ».

پرسش : دو زن که در قرآن به زشتی از آنها نام برده شده است را نام ببرید؟

پاسخ : «زن لوط و زن نوح».

پرسش : کدام زن بود که به دستور خداوند فرزند خود را در صندوق گذاشته و به روی آب رها کرد؟

پاسخ : « مادر حضرت موسی (علیه السّلام)».

پرسش : کدام سوره قرآن است که سفارش شده زنها آن را بیشتر بخوانند؟

پاسخ : «سوره نور».

پرسش : کدام زن بدون پدر و مادر به دنیا آمد؟

پاسخ : «حضرت حوا».

پرسش : تنها زنی که نامش در قرآن آمده است چه نام دارد؟

پاسخ : «حضرت مریم» .

پرسش : «ستمگرانی» که نامشان در قرآن آمده کدام است؟

پاسخ : « جالوت، هامان، سامری، نمرود، فرعون، قارون و ابولهب»

پرسش : سوره هایی که به نام «حیوانات» نامگذاری شده است؟

پاسخ : پنج سوره: « نمل، عنکبوت، نحل، بقره و فیل»

پرسش : «قبایلی» که نام آنها در قرآن آمده کدام است؟

پاسخ : «ثمود، یاجوج و ماجوج، عاد، قریش، مدین، اصحاب الایکه و اصحاب الرس»

پرسش : «فرشتگانی» که نامشان در قرآن آمده است را نام ببرید؟

پاسخ : «جبرئیل، ماروت، هاروت، میکال و مالک».

پرسش : کدام قسمت از زمین بود که فقط یکبار نور خورشید بر آن تابید؟

پاسخ : کف دریای نیل که به امر الهی آب دریا شکافته شد و لشگریان فرعون در آن غرق شدند.

پرسش : ماجرای اولین قتل در روی زمین در کدام سوره بیان شده است؟

پاسخ : «آیه ۳۰ سوره مائده».

پرسش : زینت قرآن چیست؟

پاسخ : «صوت زیبا».

پرسش : «اخ القرآن» (برادر قرآن) چیست؟

پاسخ : «نهج البلاغه».

پرسش : « اخت القرآن» ( خواهر قرآن) کدام است؟

پاسخ : «صحیفه سجادیه».

پرسش : «بهار قرآن» چیست؟

پاسخ : «ماه رمضان».

پرسش : نخستین مفسر قرآن چه کسی بود؟

پاسخ : نخستین مفسر قرآن «حضرت علی (علیه السّلام)» بود.

پرسش : اولین کسی که قرآن را نقطه گذاری کرد که بود؟

پاسخ : نخستین شخصی که قرآن را نقطه گذاری کرد « ابوالاسود دوئلی» بود.

پرسش : کدام عبادت است که انجام و ترک آن حرام است؟

پاسخ : نماز انسان مست که «آیه ۴۳ سوره نساء» از آن نهی میکند.

پرسش : آیه میثاق درکدام سوره و آیه است ؟

پاسخ : آیه ۱۷۲ سوره اعراف

  • حسین توکلی

مطالب متنوع و مفید