سالگرد تاسیس سازمان دانش آموزی

سالگرد تاسیس سازمان دانش آموزی

سالگرد تاسیس سازمان دانش آموزی

سالگرد تاسیس سازمان دانش آموزی

سالگرد تاسیس سازمان دانش آموزی

سالگرد تاسیس سازمان دانش آموزی

سالگرد تاسیس سازمان دانش آموزی

سالگرد تاسیس سازمان دانش آموزی

سالگرد تاسیس سازمان دانش آموزی

سالگرد تاسیس سازمان دانش آموزی

سالگرد تاسیس سازمان دانش آموزی

سالگرد تاسیس سازمان دانش آموزی

سالگرد تاسیس سازمان دانش آموزی

سالگرد تاسیس سازمان دانش آموزی

سالگرد تاسیس سازمان دانش آموزی

سالگرد تاسیس سازمان دانش آموزی

سالگرد تاسیس سازمان دانش آموزی

سالگرد تاسیس سازمان دانش آموزی

سالگرد تاسیس سازمان دانش آموزی

سالگرد تاسیس سازمان دانش آموزی

سالگرد تاسیس سازمان دانش آموزی

سالگرد تاسیس سازمان دانش آموزی

سالگرد تاسیس سازمان دانش آموزی

سالگرد تاسیس سازمان دانش آموزی

سالگرد تاسیس سازمان دانش آموزی

سالگرد تاسیس سازمان دانش آموزی


ارزیابی و بازدید از گروههای فرزانگان


دوره ضمن خدمت مربیان پیشتاز و فرزانه

        

        

        

        

        

        

        

  


اردوی استانی یاور مربیان پیشتاز

برای مشاهده تصاویر در اندازه اصلی ، بر روی آن کلیک کنید.

 


اردوی استانی یاور مربیان فرزانه

جهت مشاهده تصاویر در اندازه اصلی ، بر روی آن کلیک کنید.


پیشتازان و فرزانگان طبس در مراسم 13 آبان
















































انتخابات شورای دانش آموزی 1394
































جشن عاطفه ها 1394



تصاویر منتخب